Biogas - förnybar energi

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan. Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

 Restprodukterna från vissa rötningsanläggningar kan användas som biogödsel. 

Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Den biogas som vi tar till vara och använder kommer från två olika produktionsprocesser:

Rötning

Den ena produktionsprocessen, som idag är den vanligaste, är genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Den syrefria nedbrytningen sker dels i rötkammare på reningsverk och i biogasanläggningar, dels i det inre av avfallsdeponier. Det organiska materialet är exempelvis avloppsslamslam, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter som exempelvis energigrödor och gödsel. Restprodukterna från rötningsanläggningarna kallas för biogödsel och kan användas som ett organiskt gödselmedel.

Beroende på råvarusammansättningen och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan, men även till viss del av koldioxid samt en mindre mängd andra ämnen. För att biogas ska kunna användas som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar.

Termisk förgasning

Den andra produktionsprocessen är termisk förgasning av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter. Den termiska förgasningen av trädbränslen sker genom kontrollerad uppvärmning av bränslena. Uppvärmningen kan ske under tryck eller utan tryckförhöjning. Vid uppvärmningen avges olika gaser som i nästa steg konverteras till metangas.

Biogas. Det renaste bränslet.

För att fasa ut de fossila bränslena räcker det inte med en lösning. Det kommer att krävas många olika typer av teknologier och bränslen. En av dem är biogas. Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral och inte släpper ifrån sig några andra farliga ämnen, är att den finns här och nu. Och fungerar.


Fordonsgas - ett bättre alternativ

Fordonsgas bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Vårt mål är att fordonsgasen ska vara helt förnybar och bestå enbart av biogas till 2030.

Se filmen om fordonsgas

E.ON Gas

Fordonsgas från E.ON

Att köra gasbil

Funderar du på att köra gasbil? Här hittar du priser, förmåner, tankställen och annat som kan vara bra att veta.

E.ON Gas

Biogas från skogen

Biogas förknippas ofta med avfall men nu söker vi andra generationens biogasproduktion - i skogen.