Nya 30 kV ledningar vid Äskåsen

En vindkraftpark planeras vid Äskåsen, Falkenbergs kommun. E.ON Elnät Sverige planerar därför att förlägga nya 30 kV markkablar för att kunna överföra den el som parken producerar.

Läge och omfång

Inom vindkraftparken avser E.ON Elnät Sverige AB att förlägga ett uppsamlingsnät mellan varje verk till kopplingskiosker. Från kopplingskioskerna utgår markkablar som ansluter vindkraftparken till regionnätet vid en ny transformatorstation i Ätrafors. Alternativa stråk för markkablarna har studerats, som framgår av kartan nedan. Uppsamlingsnätet kommer att placeras inom markerat parkområde i anslutning till befintliga och nya vägar.

karta över området

Miljöpåverkan

För att minimera påverkan på natur- och kulturmiljön kommer ledningarna att följa befintliga vägar. Den främsta påverkan kommer att uppstå under anläggningsskedet och innefatta bullrande maskiner, schaktning samt eventuellt periodvis svårframkomlighet vid berörda vägar. Konsekvenserna av projektet kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om tillstånd.

Vad händer just nu?

Samrådet är nu avslutat och koncessionsansökan har lämnats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet.

Kontaktperson E.ON Elnät Sverige AB:
Johanna Brodd, telefon: 072-215 40 12


Vi bygger för framtiden

E.ON Elnät bygger ut och förstärker elnätet för att trygga framtidens behov.

E.ON Elnät

Ombyggnationer

E.ON Elnät bygger om befintliga ledningar.

E.ON Elnät

Omprövning av tillstånd

Meddelade tillstånd gäller tills vidare men kan komma att omprövas.

E.ON Elnät

Avsändare till informationen ovan är E.ON Elnät och informationen nedan E.ON Sverige.