För att kompensera för en orolig energimarknad och höga elpriser har regeringen sedan hösten 2022 presenterat stödåtgärder för både privatpersoner och företag. Tanken är att använda flaskhalsintäkter och kapacitetsintäkter för att finansiera elstödet, och Svenska kraftnät har fått uppdrag av regeringen att ta fram ansökningar till Energimarknadsinspektionen. Här finns en sammanfattning, men mer detaljerad information finns på regeringens hemsida och hos Svenska kraftnät

Se förbrukning och elstöd

På Mitt E.ON och i appen hittar du all information du behöver om ditt avtal, din förbrukning och mycket mer. Du som har oss som elnätsbolag kan också se ditt eventuella elstöd på Mitt E.ON.

Elstöd till alla hushåll i Sverige för november och december 2022

Tidigare elstöd har riktat sig till elområde 3 och 4, men den 9 januari presenterade regeringen ett nytt förslag om ett elstöd som berör alla hushåll i landet. Det betyder att även Norrland får elstöd för höga elpriser. Förslaget bygger på tidigare elstödsmodell och perioden för stöd är november och december 2022. 

Den 3 februari godkände Energimarknadsinspektionen Svenska kraftnäts ansökan att använda delar av outnyttjade kapacitetsavgifter för det nya elstödet. Stödet riktar sig till personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022 för en uttagspunkt där el förbrukades någon gång under november till och med december 2022. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen i en uttagspunkt under perioden. 

Så fördelas stödet:

• SE 1 och SE2 får 90 öre per kilowattimme i elstöd.

• SE 3 får 126 öre per kilowattimme i elstöd.

• SE 4 får 129 öre per kilowattimme i elstöd. 

Elstöd för hushåll och företag gällande oktober 2021 till september 2022 

Den 27 oktober meddelade Svenska kraftnät tillsammans med statsministern och energiministern att de lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för att kompensera elkonsumenter för höga elpriser i elområde 3 och 4. Elstödet grundas på förbrukning och ska gälla både privatkunder och företag.

Energimarknadsinspektionen godkände ansökan den 17 november med ett tillägg om att det ska finnas ett tak för hur stor utbetalning man kan få utan att lämna in en ansökan om elstöd. Brytpunkten gäller för elkunder som har en årsförbrukning per anläggning på över 3 miljoner kilowattimmar. Företag som överstiger den här förbrukningsnivån måste ansöka om att få stöd.  

Utbetalningen av elstöd sker i två steg, och hushållen är först ut. Försäkringskassan har fått uppdraget och meddelade den 25 januari 2023 att utbetalningarna för hushåll kommer att starta den 20 februari. På Mitt E.ON kan du som är ansluten till vårt elnät och får elstöd, se en beräkning av ditt elstöd. Har du frågor som rör utbetalningarna ska du kontakta Försäkringskassan direkt.

Räkna ut ditt elstöd

 • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

 • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

 • SE1 och SE2 är under den här perioden oktober 2021-september 2022 inte berättigade till stöd eftersom medelpriset inte har nått upp till det nationella referenspriset.

Du som har E.ON som nätbolag kan logga in på Mitt E.ON och se både din förbrukning under perioden samt hur mycket stöd du är berättigad till. 

Elstöd till alla hushåll i Sverige för november och december 2022

Tidigare elstöd har riktat sig till elområde 3 och 4, men den 9 januari presenterade regeringen ett nytt förslag om ett elstöd som berör alla hushåll i landet. Det betyder att även Norrland får elstöd för höga elpriser. Förslaget bygger på tidigare elstödsmodell och ska kompensera för elkostnader på över 75 öre per kilowattimme. Perioden för stöd är november och december 2022. 

Svenska kraftnät har också fått ett nytt uppdrag att till 30 januari ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda delar av outnyttjade kapacitetsavgifter för det nya elstödet. Svenska kraftnät ska också se över om stödet kan innehålla ett förbrukningstak utan att utbetalningar försenas samt se om taket kan ta hänsyn till högre elförbrukning på grund av kallare klimat.

Förslag om elstöd till elintensiva företag samt generellt stöd till näringsidkare

På uppdrag av regeringen lämnade Svenska kraftnät in den 4 januari en ansökan om att få använda kapacitetsavgifter för att finansiera ett elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Detta är ett omarbetat förslag eftersom tidigare ansökan bedömdes bryta mot EU-regler. Stödet betalas ut i elområde 3 och 4 och grundas på medelpriset under en 12-månadsperiod. I förslaget ingår ett tak enligt EU:s statsstödsregler och som inte får överstiga 2 miljoner euro.  

Regeringen presenterade också ett förslag om elstöd till elintensiva företag som använder mycket el i sina produktionsprocesser. Stödet ska riktas till företag som ofta verkar på en global marknad och med hög konkurrens. Ansökningsperiod för berättigade företag är oktober, november och december 2021. Ansökan kommer att göras till Energimyndigheten. 

När och hur betalas elstöd för höga elpriser ut?

Det finns ännu inget exakt datum för när pengarna ska börja betalas ut för det stöd som gäller oktober 2021 till september 2022, men planen är att utbetalningarna ska börja nå hushållen från och med februari 2023. För de nya elstöd som både riktar sig till företag och till alla hushåll i Sverige, så finns ingen tidplan ännu. För hushållen finns en inriktning på utbetalningar under våren 2023. Vår kundservice kan inte svara på frågor om när stöd betalas, men du kan läsa mer hos Svenska kraftnät och på regeringens hemsida.

Se upp för bedrägeriförsök

Observera att vi på E.ON inte kommer att kontakta dig och be om bankuppgifter, att logga in eller lämna ut personliga koder med anledning av elprisstödet. Var alltid vaksam vid användning av BankID. Om du misstänker bedrägeri, avsluta samtalet och kontakta alltid polisen.

Fortsätt sänk elförbrukningen

Alla förslag som gör det bättre för dig som kund tycker vi är positivt. Det är viktigt att elstödet genomförs snabbt och tillräckligt träffsäkert för att kunna öka tryggheten i vardagen.

Förhoppningen är att förslag om elstöd och de olika ersättningsmodeller, inte ska stimulera till ökad elanvändning. I rådande energisituation är det fortfarande viktigt att vi alla hjälps åt för att hålla förbrukningen nere. Varje kilowatt har betydelse.

Vill du ha energispartips? 

Vanliga frågor och svar om elstöd

 • Är elstöd och högkostnadsskydd samma sak?

  Ja, det är samma stöd men med två olika namn. Fram till hösten 2022 kallades stödet högkostnadsskydd, idag heter det elstöd.

 • Vem kan få ta del av elstödet för höga elpriser?

  Alla elanvändare, både privatkunder och företag kan få ta del av elstöd. Olika kriterier gäller dock för de olika elstöden. Läs mer på regeringens hemsida och hos Svenska kraftnät

 • Vilka områden omfattas av stödåtgärder?

  Stödet som gäller för oktober 2021 till och med september 2022 berör endast elkunder i södra Sverige, vilket betyder elområde 3 och 4. Det finns också sedan januari 2023 ett förslag på ett elstöd som riktar sig till alla hushåll i hela landet. 

   

 • Vem måste ansöka om elstödet?

  När det gäller elstödet för oktober 2021 till och med september 2022 så behöver alla elkunder som har en elförbrukning per anläggning som ligger under 3 GWh per år behöver inte ansöka. Kunder med förbrukning som överstiger detta kommer behöva göra en ansökan om elstöd. Kompletterande stöd kan fås om det går att visa på en faktisk elkostnad över referenspriset mellan oktober 2021 till och med september 2022. Vad som kommer att gälla för elstöd till generella näringsidkare, elintensiva företag och det elstöd som riktar sig till alla hushåll i landet under november och december 2022 är än så länge inte klart.

 • Behöver jag som kund göra något för att få ta del av stödet?

  Än så länge så behöver du som har en årsförbrukning per anläggning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar inte ansöka. Detta gäller för dig som har rätt till elstöd för oktober 2021 till och med september 2022. Stödet betalas ut automatiskt. I dagsläget finns inga beslut kring exakt när utbetalningen ska ske, men regeringens avsikt är att pengarna ska nå hushållen från och med februari 2023.

 • Kan jag få elstöd utan eget elnätsavtal?

  För att få elstöd måste du ha ett eget avtal med ett elnätsbolag. I annat fall, om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet, får du inte stöd direkt. Den som normalt vidarefakturerar el kan dock välja att föra stödet vidare.

 • När får jag min utbetalning av elstöd?

  Är du berättigad till elstöd för perioden oktober 2021 till och med september 2022, så kommer utbetalningen skötas av Försäkringskassan. Start för utbetalningar är 20 februari 2023. Du som står på elnätsavtalet kan anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari för snabbare utbetalning. All information hittar du hos Försäkringskassan.

 • Hur mycket förbrukning har rapporterats in från E.ON till Försäkringskassan för min fastighet gällande mitt elstöd?

  Vi rapporterar in den sammanlagda förbrukningen på en elanläggning för perioden 1 oktober 2021 – 31 september 2022 till Försäkringskassan. Du kan själv räkna samman ditt elstöd och din förbrukning som fastigheten haft genom att titta på tidigare elnätsfakturor.

 • Jag har flyttat, hur ska jag veta vad förbrukningen varit på fastigheten tidigare för att få utbetalat rätt elstöd?

  Vi rekommenderar dig att ha en dialog med den som  tidigare varit ägare av fastigheten för att få information om tidigare förbrukning i fastigheten.

 • Om något blivit fel i förbrukningen som ni rapporterat in om min anläggning – vad händer då med mitt elstöd?

  Försäkringskassan kommer att öppna upp för korrigeringar gällande ditt elstöd. Ett datum för när detta kommer att öppnas upp är dock inte satt.