Angelika Blom arbetar som rådgivare för biologisk återvinning på branschorganisationen Avfall Sverige. Som expert på återvinning, kompostering och rötning ser hon fallfrukt som en biogasresurs vi skulle kunna använda bättre. Många goda initiativ är redan igång runt om i landet.

– Utgångspunkten måste alltid vara att i största möjliga mån använda den frukt vi har i våra trädgårdar, säger Angelika. Det är en sådan lyx – jag som kommer från Norrland är inte alls van vid trädgårdar fulla med frukt och kan tycka det är synd med äpplen och annan fallfrukt som ligger på marken och ruttnar bort.

Ökad medvetenhet

Avfall Sverige, den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, hjälper sina medlemmar att hantera hela avfallskedjan. Syftet är att, i den mån det går, motverka att avfall uppstår och jobbar förebyggande för att kunna åstadkomma energieffektivisering. Återvinning är nyckeln.

– Vi ser att hushåll och kommuner har genomgått en attitydförändring, blivit mer medvetna kring avfall och vad vi tillsammans kan göra av det, menar Angelika. Runt om i Sverige finns det numera också många bra initiativ där restavfall, som till exempel fallfrukt, samlas in för omvandling till biogas, biogödsel eller kompost. Goda äppelår ger materialet en peak på hösten och gör det möjligt att utvinna energi ur resurser vi redan har.

För att kunna producera biogas måste fallfrukten vara helt ren utan kvistar eller jord. Ett litet extraarbete, men det är det värt – vilket många kommuner också upptäckt. Genom att låta stadsbussarna drivas med biogas får de bättre luft, tystare bussar och en mer hållbar miljö.

Från fallfrukt till biogas

Enkelt uttryckt framställs biogas när avfall läggs i en rötkammare. Tillverkningstiden varierar mellan olika processtyper, oftast tar det 15-30 dagar. Därefter består gasen av 50-80 procent metan och 20-50 procent koldioxid samt små mängder av kvävgas, ammoniak och svavelväte. Därefter renas gasen från all koldioxid och andra föroreningar så att metanhalten uppgår till minst 95 procent. Biogas har bildats.

Vill du lämna in frukt? Kontakta din kommun eller återvinningscentral i närheten – kanske de har en insamling. Du kan också kontakta miljö- och energiförvaltningen där du bor.

Hållbara transporter

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt företag, från rådgivning till färdig installation.