Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun
Fredrik Kjos, ordförande i kommunstyrelsen