Foto: Kristianstads kommun/Claes Sandén

Vårt arbete med biologisk mångfald är ett arbete som pågår året om, hela tiden. Som i biosfärområdet Kristianstads Vattenrike, där vi skapar livskraftiga miljöer för rödlistade arter. 

2005 blev Kristianstads Vattenrike godkänt som biosfärområde av FN-organet Unesco. Liksom övriga cirka 700 biosfärområden i världen arbetar Vattenriket med projekt som går ut på att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. Området är 35x35 kilometer stort och rymmer hela 20 procent av Sveriges rödlistade arter.

E.ON och Vattenriket samverkar kring skötselåtgärder i ledningsgator och stationsområden som gynnar och skapar långsiktiga, livskraftiga miljöer för rödlistade arter.

Maria Anselmsson, avdelningschef för Anläggningsförvaltning

För att skapa livskraftiga miljöer för Vattenrikets arter, har vi ett nära samarbete kring gemensamma utvecklingsprojekt i de områden där vi har verksamhet. Avstämningar sker några gånger per år, och nyligen var det dags igen.

– E.ON och Vattenriket samverkar kring skötselåtgärder i ledningsgator och stationsområden som gynnar och skapar långsiktiga, livskraftiga miljöer för rödlistade arter, säger Maria Anselmsson, avdelningschef för Anläggningsförvaltning.

Inom ramen för arbetet genomförs även ett erfarenhetsutbyte på hur vi på bästa sätt kan hitta nya kostnadseffektiva metoder och testbäddar. Till exempel har Vattenriket utvecklat ett samarbete med djurhållare för att få in fler naturbetade biotoper.

– I nära samarbete med Vattenrike har vi även byggt plattformar för fiskgjusar på två ställen, säger Jonas Nilsson teknisk specialist skogligt underhåll inom Anläggningsförvaltning på E.ON. 

Nu planerar vi fler boplattformar för att skapa nya häckningsmöjligheter, och vi ska dessutom göra åtgärder på marken runt Vä station i vinter. Planen är att glesa ut buskar och träd för att återskapa den ängsmiljö som fanns fram till 1960 talet. Ängsmiljöer är viktiga för pollinerande insekter så som bin och humlor.