En stadsdel som försörjer sig själv på förnybar el genom solceller, utan en enda bilägare och där soporna som slängs kommer tillbaka likt en boomerang – fast i form av energi. Låter det som en utopi? Snart blir det verklighet, i Malmö.

En klimatsmart stadsdel

Sege Park i närheten av centrala Malmö står inför en stor förändring. Det gamla sjukhusområdet från 30-talet kommer snart att bli ett tillhåll för klimatsmarta energilösningar. Det var i januari som vi – tillsammans med Malmö Stad och VA syd – tecknade ett klimatkontrakt för området. Målet är att skapa Malmös nya förebild för hållbar stadsutveckling med ett eget lokalt energisystem där resurseffektiviteten står i fokus.

– Här ska man kunna dela på och ta vara på energin så att inget går till spillo. Det ska finnas möjligheter att dela resurser här på ett nytt sätt, genom exempelvis bilpooler, säger Patrik Thuring, E.ONs projektledare för hållbar stadsutveckling.

Värme utan växthusgaser

En av de klimatsmarta lösningarna som kommer att användas i projektet är förnybar fjärrvärme. Att den är förnybar innebär att den är helt fri från koldioxidutsläpp.

Varje fastighet kommer också att vara uppkopplad till en plattform som kommunicerar med distributionsnätet och produktionsenheterna i Malmö. Via plattformen kan man i detalj följa förbrukningen i huset. På så vis går det också att styra och jämna ut värmeförbrukningen under en viss tid. Vilket ska minska påfrestningar hos kraftverken om det är en ansträngd situation någon annanstans i Malmö. Lösningen är någonting som kan reducera koldioxidutsläppen – inte bara i Sege Park utan i hela staden.

solceller på tak

Producera och återvinna sin egen energi

Hustaken kommer att vara täckta av solceller, vilket betyder att varje fastighet kommer att kunna producera sin egen energi. Ambitionen är att Sege Park ska försörjas med hundra procent förnybar el – antingen från solceller på fastigheterna, eller från en solcellspark i närområdet.

– Tekniken med förnybar elproduktion utvecklas hela tiden, och speciellt när det kommer till solceller. Tittar man bara några år tillbaka i tiden har förutsättningarna förbättrats avsevärt, säger Patrik Thuring.

Återvinning av energi är något vi arbetar mycket med – till exempel har vi driftsatt stora värmepumpar som utvinner värmen från avloppsvatten, och som på så sätt kan föra tillbaka energin till systemet igen. Områdets avfall kommer också att återvinnas och bli till ny energi. Ingen energi ska gå till spillo och Sege Park blir en viktig del av hela stadens kretslopp.

Lösningar som håller nere boendepriserna

En viktig term i förvandlingen av Sege Park är ”affordability”, som betyder att det inte ska kosta för mycket för de boende. Detta beror på att projektet också strävar efter social hållbarhet – de resurseffektiva lösningarna ska utöver sina klimatsmarta vinster också vara kostnadseffektiva, så att många ska ha råd att bo i stadsdelen.

När de första fastigheterna är färdiga kommer vi i projektet följa upp och se till att målen följs. Genom att göra uppföljningar och mäta hur mycket energi Sege Park förbrukar, producerar och återvinner kan vi göra en energibalansberäkning. På så sätt får vi reda på hur självförsörjande området är, och om vi når de uppsatta målen.

– Det är viktigt att ha en kontinuerlig uppföljning, så att man vet att man jobbar på rätt sätt, säger Patrik Thuring.

Framtidens Sege Park

Överenskommelsen har tre fokusområden – energi, avfall samt vatten och avlopp. Klimatkontraktet är en vidareutveckling av ett liknande projekt som skrevs 2011 för stadsdelen Hyllie i Malmö. Byggstart beräknas till år 2020. De första inflyttningarna är planerade att ske året därpå och redan då kommer många av de resurseffektiva lösningarna att finnas på plats. Det är inte bara i Sege Park som hållbarhet är viktigt för E.ON – det är något som genomsyrar hela företagets verksamhet som distributörer av el, värme, kyla och gas. Under 2016 antogs nya miljö- och klimatmål för verksamheten i Sverige, och senast år 2025 ska E.ON producera och leverera endast 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Så förnyar vi Sverige

All energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills, både i Malmö och i hela Sverige.