Berguvar är stora, sällsynta och gillar att sitta och speja från våra elledningar och stolpar när de jagar på natten. Med ett vingspann på upp emot 170 centimeter är berguven en mäktig, men dessvärre ovanlig syn. Tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening vill E.ON nu skapa bättre förutsättningar för den hotade arten.

Varje år dödas ett antal fåglar av elledningar, antingen av kollisioner eller på grund av strömgenomgång. Stora fåglar är mer utsatta än små, och mörkertalet är stort. 

Sedan lång tid tillbaka arbetar E.ON Energidistribution därför med olika skyddsåtgärder att göra ledningarna säkrare. Ett exempel är att sätta upp så kallade fågelavvisare, fladdrande plastbitar, för att uppmärksamma fåglarna på att ledningen är där. En enkel insats som gör stor nytta.

Men för de stora rovfåglarna som använder ledningsstolpar som ”jakttorn” behövs också andra åtgärder. Nu inleds ett samarbete med Skånes Ornitologiska Förening (SKOF) och Projekt Berguv Skåne. 

– I Skåne har vi ett stort antal luftledningar i öppen åkermark, säger Peter Hjalmar, driftchef på E.ON Energidistribution. Dessa är perfekta utkiksplatser för berguven. SKOF ska nu hjälpa oss att hitta de ledningar som behöver åtgärdas och vi ser till att arbetet blir utfört.

För att minska risken för uggleolyckor isoleras ledningar 1 till 1,5 meter ut från ledningsstolpar i närheten av ugglornas revir. På så vis blir ledningarna inte strömförande även om berguven, med sitt breda vingspann, kommer åt dem. 

– Vår förhoppning är att samarbetet med SKOF medför att dödligheten minskar och förhoppningsvis förhindras helt, säger Peter Hjalmar.

Tidigare har E.ON isolerat ledningar i två områden i Skåne, Fyledalen och Everöd, i syfte att skydda kungsörnar. Åtgärderna har redan fått positiv effekt.

– För oss och andra nätbolag är det här enkla åtgärder som gör stor nytta, säger Patric Karlsson, ansvarig för projekt inom biologisk mångfald vid E.ON Energidistribution. Varje berguv, och annan fågel, som vi räddar är en vinst för mångfalden.

Här kan du läsa mer om Projekt Berguv Skåne.

FNs globala mål 15

Samarbetet med SKOF och andra förebyggande insatser för att skydda fåglar är en del av E.ONs hållbarhetsarbete och FNs mål för Hållbar utveckling – Biologisk mångfald (Life on land).

FNs symbol för hållbarhetsmål 15 Life on land (Biologisk mångfald)

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.