Elnät | Vi skyddar industrin mot spänningsdippar - E.ON
apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vi skyddar industrin mot spänningsdippar

Spänningsdippar kan orsaka produktionsstopp hos känsliga industrier. Vi på E.ON har därför utvecklat en tjänst för att identifiera känsliga punkter i anläggningar med hjälp av IoT-teknik.

De flesta har upplevt hur taklamporna blinkar till hemma eller på kontoret för att sedan återgå till det normala. Det här fenomenet orsakas av spänningsdippar, kortvariga sänkningar av spänningen i elnätet som varar en bråkdels sekund. För de flesta företag innebär en spänningsdipp inga märkbara problem, men för känsliga industrier kan det däremot få ekonomiska konsekvenser och orsaka produktionsstopp.

Till följd av automatiseringen och digitaliseringen av industrin har vissa företag upplevt en ökad känslighet mot spänningsdippar. Idag är det vanligt att flera maskiner på en anläggning är sammankopplade och autonoma, och om en spänningsdipp slår ut en maskin kan det därför leda till att hela produktionen blir stillastående. Ibland kan det ta timmar att få igång produktionen igen vilket kan försena leveranser, skada kundrelationer och leda till ökad stress bland personalen. Även maskinskador och skador i material som produceras kan uppstå. En studie som vi har gjort visar att cirka 60 procent av industrierna anser att de inte har tillräcklig kunskap för att själva kunna åtgärda problem orsakade av spänningsdippar. Det är sannolikt även många som upplever oförklarliga stopp, som i själva verket beror på spänningsdippar.

– Om man kan motverka att spänningsdippar orsakar fel i en hel anläggning och istället lyckas isolera problemet minskar man både risk och stress, säger John Backe, affärsutvecklare på E.ON.

– Vi har upplevt att allt fler av våra kunder upplever problem till följd av spänningsdippar, men att de inte vet hur de ska kunna åtgärda känsligheten. Därför har vi tagit fram en lösning för att öka förståelsen för hur anläggningen samspelar med elnätet och därmed kunna förebygga att fel uppstår, fortsätter John Backe.

Vid vår innovationsavdelning har vi utvecklat ett koncept som kombinerar IoT, teknisk expertis och en systematisk analys- och projektmodell för att hjälpa industriföretag att bli mindre känsliga mot spänningsdippar. Som en del av lösningen används systemet E.ON Live, en webbaserad plattform som kartlägger en kunds hela anläggning för att göra det enklare att identifiera och analysera problem.

IoT är en viktig del av lösningen och därtill mäter vi elkvaliteten i realtid för att fånga upp händelser direkt när de inträffar. Smarta enheter kopplas upp mot maskinerna i anläggningen för att ta fram en initial riskbedömning och känslighetsanalys under två till tre månader. Alla händelser och all data registreras i E.ON Live, som dessutom meddelar kunden direkt via sms eller mejl så att det går att följa upp påverkan och konsekvenser av spänningsdippen.

– Med hjälp av tjänsten går det att mäta en hel miljö i realtid och all data görs tillgänglig för kunden. Via plattformen får man en realtidsvisualisering över hela sin anläggning. Där går det även att se händelser mer på djupet och analysera dem ner på maskinnivå för de företag som behöver en så exakt mätning, förklarar John Backe.

Tjänsten är byggd så att rapporterna ska vara enkla att förstå även för den som inte har kunskap om spänningsdippar sedan tidigare. Utifrån den uppmätta datan går det sedan att tolka och ge förslag på konkreta åtgärder för att minska känsligheten i anläggningen. Detaljerade åtgärdsrekommendationer för långsiktiga lösningar tas fram utifrån kundens kännedom om anläggningen och vår långa erfarenhet av att arbeta med spänningsdippar.

– Vi kan även hjälpa till att genomföra de förslagna åtgärderna för att skydda kundens anläggning mot spänningsdippar. Det kan handla om installation av ny hårdvara eller ombyggnationer i elsystemet i anläggningen. Vi ger även råd kring kravställning för framtida köp av utrustning så att kunden kan säkerställa att nya känsligheter inte uppstår, förklarar John Backe.

Spänningsdippar är normalt förekommande i elnätet och går inte att bygga bort helt. Därför är det viktigt för industrier med högre känslighet att vidta åtgärder för att skydda sin produktion och sina anläggningar. Det går att jobba mer proaktivt med spänningsdippar och skydda sin produktion mot fel innan de inträffar, men det kräver också att man har kunskap om problemet. Vår lösning används redan idag av kunder i ett tjugotal projekt.

– Tjänsten är väldigt nära kopplad till vårt arv inom eldistribution. Med hjälp av nya tekniker kan vi nu ta den kunskapen och bygga nya produkter och tjänster. Genom IoT-teknik kan vi idag koppla samman flera enheter inom en industrianläggning för att mäta dem i realtid utifrån flera parametrar, inte bara energirelaterade. Att vi börjat jobba mer med digital realtidsvisualisering och IoT är första steget mot en ökad inriktning på industri 4.0 för oss, avslutar John Backe.

Scrolla upp