El- och energiproduktion – vad är skillnaden?

Energi kan inte skapas. Ändå finns den överallt. Vi hämtar energi från förnybara källor som vinden, solens strålar och i kraften av forsande vatten. Det finns också energi i icke förnybara källor, som fossila bränslen och kärnkraft. Energi från alla dessa källor kan omvandlas. 

El produceras när energikällorna omvandlas i ett kraftverk. Därifrån transporteras elen genom kraftnätet till ditt hem, kontoret eller industrin. El är med andra ord en energibärare. Processen där energikällan omvandlas till energibärare kallas för energiproduktion, men energibäraren behöver inte vara just elektricitet. Sveriges energiproduktion består av el och fjärrvärme.

Elproduktion i Sverige diagram

Längre ner på den här sidan

Teckna nytt elavtal

Här kan du teckna det elavtal som passar dig bäst. 

Hur mycket energi (TWh) använder Sverige?

Energiproduktionen sker i ett slutet system. Eftersom el inte kan sparas annat än i kortare stunder i batterier, måste det produceras precis lika mycket ström som används för att det ska vara balans. Vid obalans i systemet blir det strömavbrott. För att hålla energitillförseln på exakt rätt nivå importerar och exporterar Sverige el till grannländerna och Baltikum. Fjärrvärme går inte att exportera lika effektivt eftersom energiförlusten ökar med transportsträckan.

Energimyndighetens årsredovisning för 2021 anger att den totala elproduktionen för året var 166 terawattimmar (TWh). Samtidigt var den totala elanvändningen 140 TWh. Att användningen var mindre än produktionen betyder att Sverige under året exporterade mer el än vad vi importerade. Totalt nettoexporterades 26 TWh el förra året, en marginell ökning från året innan. Sveriges befolkning använde 140 TWh el uder 2021, en ökning med nästan 4 % jämfört med föregående år.

Sveriges elproduktion - var kommer elen ifrån?

Under 2021 bestod Sveriges elproduktion av 43 procent av vattenkraft och 31 procent av kärnkraft. Faktum är att den energi som utvinns från våra vattendrag och kärnkraftverk räcker till nästan 75 procent av all elektricitet som förbrukas i Sverige. De resterande består av 16 procent vindkraft och 9 procent konventionell värmekraft. Elproduktionen från solceller ökar kraftigt, med 40 procent mer än året innan.

Det är Energimyndigheten som är utsedd av regeringen att ansvara för den officiella statistiken på energiområdet, och det är därifrån statistiken för 2021 är hämtad.

Andel av elproduktionen 2021

Elproduktion i Sverige – statistik från de senaste 10 åren

SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in. Viss data finns så långt tillbaka som 1970. I denna tabell sammanställs elproduktionen i Sverige från de senaste tillgängliga 10 åren.

Ser du inte siffrorna i tabellen? Här kan du ladda ner tabellen som en pdf.

Framtidens elproduktion – 100 % förnybar 2040

Vi kommer att behöva mer elkraft i framtiden. Allt fler saker blir eldrivna, och allt fler länder ökar sin elkonsumtion. I år förbrukar världen totalt sett dubbelt så mycket energi som för 20 år sedan. Regeringen har satt upp mål om att Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdssamhälle. Ett av de svenska energimålen är att elproduktionen år 2040 ska vara 100 procent förnybar. För att kunna nå målet är vindkraften en viktig källa.

Eftersom förbrukningen går upp måste vi alla göra vad vi kan för att nå målen. Det kan vi göra genom att vara mer energieffektiva i hur vi använder elen.  Vi behöver också  välja el från fossilfria och förnybara energikällor. Du kan också bidra med förnybar elproduktion genom solceller och vindkraftverk som finns i mindre storlekar för privat bruk.

Fossilfritt med solceller på taket