Aktuella ledtider

Just nu har vi högt inflöde av förfrågningar om att få skriva Nätutredningsavtal. Vi beräknar handläggningstid om tre till fyra veckor från det att du begär ett Nätutredningsavtal till dess att vi kan skicka avtalet till dig. Vi tar hand om ditt ärende så snart vi kan och alla förfrågningar hanteras i turordning.

  • Just nu är kötiden för en anslutningsindikation upp till 16 veckor.
  • Just nu är kötiden för nätutredning Q3 2025.

Kötiderna gäller produktion. För konsumtion är kötiderna något kortare.

Är du privatkund?

Här kan du ta reda på hur det fungera att ansluta solceller till elnätet. 

Anslut till solceller.

Viktig information

Till följd av att antalet produktionsförfrågningar ökar i snabbare takt än ärendena kan handläggas har E.ON Energidistribution infört följande förändringar av anslutningsprocessen med målet att effektivisera och förkorta de totala ledtiderna och ansluta fler anläggningar snabbare.

  • För att erhålla en anslutningsindikation krävs rådighet över fastigheten tilltänkt för exploatering. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga dokumentation som tillstyrker ovan.

  • Anslutningsindikation är giltig i tre månader. Förfallen indikation resulterar i att ärendet annulleras.

  • När du som kund beställer ett avtal för förberedande arbete är detta knutet till en engångskostnad. Om kund avslutar ärendet återbetalas EJ erlagd avgift. Vid fullföljd anslutning räknas avgiften av mot anslutningskostnaden (avgiften räknas på projektets storlek).

Förtydligande gällande regelverk kring uppdelning elproduktionsanläggningar om 1500 kW

  • I enlighet med ellagens intentioner och gällande praxis samt gällande regelverk på EU-nivå ska en kund som önskar ansluta till elnätet bära sina egna kostnader för att dessa inte ska belasta kundkollektivet som helhet.
  • Vid anslutning av en elproduktionsanläggning, som exempelvis storskalig solcellsproduktion gäller den sammanlagda effekten av anläggningen vid anslutning till elnätet. Detta innebär att uppdelning av anläggningen i enheter om 1500 kW med eller utan separata abonnemang inte är tillåten.

Krav på energilager och batterier (BESS) anslutna till E:ON:s nät

Läs mer om kraven för BESS

Anslutningsförfarande enligt RfG  

Läs mer om nätanslutning av generatorer 

Förfrågan om anslutning

För smidigare hantering av ditt ärende efterfrågar vi nedan information om ert tilltänkta projekt. Om inskickat formulär inte är fullständigt kommer förfrågan returneras. Vi återkommer vanligtvis inom tio veckor efter att vi mottagit ditt ärende.

Understiger ert effektbehov 0,5 megawatt? Då handlar det i regel om en lågspänningsanslutning. Här kan du läsa mer om hur du ansluter till lågspänningsnätet. 

Bra att veta

  • Vi behöver samtliga uppgifter i formuläret för att kunna gå vidare med din förfrågan. Ofullständigt formulär returneras.

  • Tidsramarna varierar beroende på anslutningens storlek och komplexitet. Vi rekommenderar därför att vara ute i god tid.

  • När vi har återkommit till dig efter din anslutningsindikation är nästa steg i processen en nätutredning som går djupare in på förutsättningarna för anslutningen.

Koordinater för er anslutningspunkt

Exempel: N 6504089

Denna information ger oss en uppfattning om genomförbarheten.

Ange här om det byggs i exempelvis flera etapper, hur ni tänker ansluta till vårt nät med mera.

Bifoga (pdf) underlag som styrker rådighet över mark
Medarbetare tittar ut över fält och elledningar

Anslut till solceller

En rad faktorer påverkar vilken typ av anslutning som krävs eller hur komplext arbetet blir. Läs gärna mer för att hitta rätt alternativ om ni planerar att ansluta nytt eller ändra i befintlig anslutning. 

elledningar över fält

Sveriges elnät – så fungerar det

Elnätet i Sverige består av tre nivåer som kopplar ihop landets alla delar med varandra: stamnät, regionnät och lokalnät. Läs mer om hur det fungerar och varför det är så viktigt med ett välfungerande elnät.