Regionala elnät kan jämföras med länsvägar som transporterar el från stamnätet till de lokala distributionsnäten. Eftersom elen inte ska överföras lika långt som i stamnäten är spänningen i regionnäten lägre, mellan 30 och 130 kilovolt.

Planerar ni för en ny anslutning till eller en ändring av en befintlig anslutning i E.ONs regionnät? Här kan du läsa mer om hur vår anslutningsprocess fungerar och få mer information om uppskattade tider, kostnader och vad som krävs av er.

Anslutning till regionnätet

Det här är en översikt över processen för nya och ändrade anslutningar till våra regionnät. De angivna tiderna är generella och skiljer sig från projekt till projekt, beroende på anslutningens komplexitet. Du kan läsa mer om varje steg längre ner på sidan.

illustration över processen för anslutning till regionnätet

Anslutningsindikation

Utifrån era behov tar E.ON fram förslag på tekniska lösningar och indikerar kostnader,  tid och komplexitet. 

Nätutredning

E.ON gör en kapacitetsstudie och tittar på olika alternativ för anslutningen. 

Förstudie

E.ON utreder de tekniska förutsättningarna för det valda alternativet och gör en fördjupad kalkyl av anslutningskostnaden.

Ikon asterisk turkos

*Nätkoncession för linje

Ledningar med spänningsnivå över 20 kV omfattas normalt av nätkoncession, ett tillstånd från Energimarknadsinspektionen.

Projektering

Här tar E.ON fram de tekniska specifikationerna för elnätet som ska ingå i anslutningen. 

Upphandling

Förfrågningsunderlag skickas ut till entreprenörer och leverantörer – här ska även alla tillstånd vara klara.

Bygg

Anslutningen byggs och de nya eller ändrade delarna av elnätet lämnas över för löpande drift och förvaltning.

 

1. Anslutningsindikation

Anslutningprocessen börjar med att ni kontaktar oss på E.ON om en anslutningsindikation. Utifrån era förutsättningar och behov för en ny anslutning ger vi er förslag på vilken eller vilka tekniska lösningar som kan vara aktuella. Ni får också ett grovt prisintervall, en uppskattning av hur lång tid anslutningen kan ta att realiseras och om vi ser några eventuella risker i processen. Ni får en muntlig rapport och denna ligger till grund för en nätutredning om ni vill gå vidare. Att få en anslutningsindikation är kostnadsfritt.

 

Det här behöver vi veta:

 • Anslutningstyp (t ex solceller, vindkraft, batteri, industri)

 • Önskad effekt

 • Geografisk anslutningsplats

 • Önskad tidpunkt för anslutning

 

2. Nätutredning

Nästa steg i anslutningsprocessen är nätutredning, där flera alternativ studeras närmare. Nätutredningen går djupare in på tekniska, geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för den aktuella anslutningen. En nätutredning tar i normalfall upp till fyra månader och levereras till dig som en rapport. Kostnaden för nätutredningen ligger mellan 60 000 och 120 000 kronor, beroende på anslutningens komplexitet.

 

Redovisning av nätutredning:

 • Jämförelse av olika alternativ för anslutningen

 

3. Förstudie

I förstudiefasen görs ytterligare noggranna utredningar kring förutsättningarna för det valda anslutningsalternativet. Målet med förstudien är att kartlägga anslutningen så pass detaljerat att den kan ligga till grund för ett anslutningsavtal.

 

Redovisning av förstudie:

 • Tillstyrkt teknisk lösning 
 • Grov tidplan 
 • Grov kostnadsuppskattning
 • Översiktlig riskbedömning 

 

*Nätkoncession för linje

När du vill ansluta till regionnätet behöver ni och vi ofta tillstånd från Energimarknadsinspektionen (EI) för att anlägga de ledningar som behövs för anslutningen. Det kallas nätkoncession för linje och omfattar alla ledningar vars spänningsnivå överstiger 20 kV. Nätkoncessionen tar bland annat hänsyn till ledningsdragningens säkerhet och påverkan på natur- och kulturvärden.

Ledningar med en spänning upp till och med 20 kV omfattas av det som kallas nätkoncession för område. Det ger en aktör, exempelvis E.ON Energidistribution, ensamrätt att inom ett definierat geografiskt område ansvara för ledningsdragningar. Det finns några undantag från nätkoncession för område, så kallade icke koncessionspliktiga nät (IKN), som gör det möjligt att i vissa fall bygga interna ledningsnät utan krav på nätkoncession för område, men det rör endast ledningar upp till och med 20 kV.

 

 

Ett tillstånd för nätkoncession för linje tar omkring 2–3 år att få och kostar mellan 200 000 och 3 000 000 kronor, beroende på anslutningens geografiska sträcka och andra faktorer. Att undvika nätkoncession för linje genom att använda lägre spänning och/eller undantag från kravet om områdeskoncession är förvisso tidsbesparande, men investeringskostnaden kan samtidigt bli högre då det kan behövas flera ledningar med lägre spänningsnivå för att tillgodose behovet i anslutningen.

 

4. Projektering

I projekteringsfasen tar vi fram de tekniska specifikationerna för regionnät, stationer och lokalnät som ska ingå i anslutningen. Informationen samlas i ett förfrågningsunderlag som ska skickas ut till potentiella entreprenörer och, i aktuella fall, ramavtalsleverantörer. Nu görs även mark- och skogsvärdering och dialoger inleds med markägare där ledningar ska dras.

 

5. Upphandling

Innan byggarbetet kan börja upphandlas av leverantörer och entreprenörer kommer vi gemensamt överens om ett avtal om anslutning. 

 

Det här behöver vi:

 • Signerat avtal för anslutningen

 

6. Bygg

Byggfasen skiljer sig från projekt till projekt, eftersom alla anslutningar har olika förutsättningar och omfattning. Tidsmässigt brukar man räkna med att arbetet tar runt 18 månader, men komplexa anslutningar kan ta längre tid att färdigställas. De nya/ändrade delarna av elnätet lämnas sedan över för löpande drift och förvaltning.

Avtal och abonnemang

3–6 månader innan anslutningen är färdigbyggd och ska driftsättas upprättas elnätsavtal och, vid behov, anläggningsavtal.

 

 

Det här behöver vi:

 • Föranmälan för anslutningen

 • Uppgifter om balansansvarig och elhandlare

Vanliga frågor om anslutning till regionnätet

Hittar du inte svaret på dina funderingar om ditt företags anslutning? Kontakta oss så får du svar på dina frågor från våra experter. 

 • Hur lång tid tar anslutningsprocessen? Tidsramen för en ny eller ändrad anslutning i regionnätet varierar beroende på anslutningens storlek och komplexitet, samt om den innefattar en koncession. Att vara ute i god tid är därför alltid att rekommendera. I processöverblicken ser du ungefärliga tidsuppskattningar för varje steg i processen.

 • Vad kostar anslutningen? Kostnaden beror bland annat på anslutningens storlek, geografiska avstånd och vilka typer av ledningar som används. Ungefärliga kostnader för varje steg i processen kan du se ovan.

 • Vad tar E.ON betalt för? Kostnaderna som uppskattas i stegen ovan är baserade på den genomsnittliga tid dina kontakter på E.ON lägger ned i ditt ärende. Löpande debitering påbörjas i och med nätutredningsfasen.

Kontakta oss om din anslutning till regionnätet

Har du frågor om din anslutning? Fyll i dina uppgifter så kontaktar våra experter dig.

Vilken typ av anslutning gäller det?
Bifoga en pdf (valfritt)

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter?  Läs vår integritetspolicy.