E.ON Energidistribution har kablar och elanläggningar både över och under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga. Våra ledningar försörjer många med ström, inklusive sjukhus, industrier och varuhus. Det är därför mycket viktigt att ledningarna inte skadas. En skadad ledning kan resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen. Kontakta oss då på ledningsvisning@eon.se.

En ledningskarta skickas normalt inom 1-2 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om E.ONs ledningsinformation anser att kartunderlaget är otillräckligt kommer kostnadsfri anvisning att utföras på plats tidigast tio arbetsdagar efter beställning. Snabbare hantering, samt eventuell upprepad anvisning, kan innebära en kostnad för dig som kund.

Vad händer sen?

Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation är giltig i 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen.

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera hållet från anvisningen. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera (läs mer under punkten Förläggningsdjup nedan).

Ansvar för dokumentationen

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven tid för aktualitet och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Akut felanmälan?

Skadade ledningar ska omedelbart anmälas till oss via vår digitala tjänst eller via telefon, dygnet runt. Du når oss dagtid på 0771-22 24 24 eller efter arbetstid på 0771-88 00 22 .

En skadad kabel eller luftledning kan vara livsfarlig och får inte vidröras.

Vid särskilt allvarliga olyckor bör du alltid ringa SOS Alarm på 112.

Anmälan om kabelvisning

Dokumentation

Elledningar - Riktlinjer

Prioriterade kablar

Med prioriterade kablar menas kablar i regionnät och andra samhällsviktiga kablar. Vid allt markarbete inom 5 meter från dessa ska en arbetsledare eller kontrollant från E.ON Energidistribution ges möjlighet att närvara för att bevaka arbetet. Detta innebär ingen kostnad för dig som kund. Vår representant anger då i samråd med gräventreprenören hur arbetet ska bedrivas och i vilken utsträckning handgrävning, sandsugning eller annan lämplig friläggningsmetod måste göras. Denne avgör också om och när en kabel ska göras spänningslös utifrån aktuellt driftläge och andra planerade frånkopplingar i elnätet.

Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare elledning än 1 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

Förläggningsdjup

Kablar för lågspänning (400 volt), högspänning upp till 22 kV (22 000 volt) samt signaländamål (exempelvis övervakning) ligger på minst 0,45 meters djup. Kablar för 55 kV (55 000 volt) och 145 kV (145 000 volt) ligger på minst 0,65 meters djup. Det kan dock förekomma avvikelser.

Belysningsstolpar och master

Vid grävning djupare än 0,45 meter och närmare än 2 meter från belysningsstolpe eller mast ska särskild försiktighet iakttas på grund av stabilitetsskäl.

Horisontell jordborrning

För att undvika att kablar skadas vid borrning eller tryckning i mark, exempelvis genom en vägbana, måste förläggningsdjupet på eventuella kablar kontrolleras. Detta kan till exempel göras genom att kabeln friläggs innan arbetet påbörjas.

Vertikal jordborrning

Vertikalborrning, neddrivning av rör eller liknande får inte göras närmare än 2 meter från en kabel utan att den friläggs innan arbetet påbörjas.

Friläggning

Efter friläggning av kabel enligt föreskrifterna ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas enligt EBR:s anvisningar. En frilagd kabel måste skyddas mot mekanisk åverkan under hela grävarbetet det vill säga ända tills korrekt återfyllning är utförd.

Vid återfyllning ska täckning och markering utföras enligt föreskrifterna för att undvika framtida skador (se Markklasser i EBR-Standard KJ41:15). Detta för att undvika framtida kabelskador på grund av exempelvis sättningar i marken.

Vid behov av att hänga upp kablar ska representant från E.ON Energidistribution ges tillfälle att närvara. Detta på grund av att många kablar är gamla och inte tål att böjas. Kontakta då vår kundservice på 0771-22 24 24 för att boka en bevakning.

Sprängning

Sprängning i närheten av en luftledning måste utföras med största försiktighet så att de elektriska anläggningarnas konstruktioner inte skadas av vibrationer. Inte heller får stenkast skada de elektriska anläggningarna.

Ta i god tid kontakt med elnätsföretaget i samband med planering av sprängning inom ett avstånd av 100 meter från elektriska anläggningar. Detta för att möjliggöra skydd för den elektriska anläggningen. Inom ett avstånd av 50 meter från luftledningen ska man inte låta tändledningar och sprängkapseltrådar komma i kontakt med jord, eftersom det kan finnas risk för oavsiktlig initiering av sprängkapsel på grund av markpotentialer från luftledningen.

Inom detta område ska man överväga icke-elektriska tändsystem som inte initieras av elektriska fält.

Rör för kablar

Vi förlägger ofta rör och rörsträngar för framtida behov. Om sådan skadas vid grävarbete ska E.ON Energidistribution kontaktas för att ge anvisning om reparationsåtgärd.

Vid byggnation av anläggning under mark, då våra rör inte kan användas, ska E.ON Energidistribution kontaktas för att kunna ändra rörsträckningen.

Grävarbete i omedelbar närhet till luftledning

Vid maskingrävning, tippning, användning av kranar eller liknande, under eller i närheten av luftledning, ska överenskommelse om nödvändiga åtgärder göras med E.ON Energidistribution.

Kontakta då vår kundservice på 0771-22 24 24 för att boka en bevakning. 

Gällande säkerhetsavstånd till luftledning:

  • 2 meter i sidled och höjdled vid ledningar med lågspänning, 400 volt
  • 4 meter i sidled och höjdled vid ledningar med spänning mellan 1 000 och 55 000 volt
  • 6 meter i sidled och fyra meter i höjdled vid ledningar med spänning högre än 55 000 volt

Drönarflygning

Flyg inte din drönare för nära en kraftledning eller annan elanläggning. Din drönare kan påverkas av elanläggningars elektriska och magnetiska fält. För att inte riskera att tappa kontrollen över din drönare ska du inte flyga närmare än 50 meter från kraftledningar, ställverk, kraftverk och liknande anläggningar. Du kan skada både din drönare eller den anläggning du flyger intill. Du riskerar också att skada annan egendom, människor eller djur och orsaka strömavbrott om du tappar kontrollen över din drönare.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för drönare kan du besöka transportstyrelsen.se/sv/luftfart

Du kan också kontakta oss på E.ON så berättar vi mer om drönare och elanläggningar. Mejla oss på dronarverksamhet@eon.se.

Fjärrvärme - Grävbestämmelser för värme- och kylaledningar

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära E.ON Energilösningar ABs (nedan E.ON Energilösningar) ledningar.

Det är mycket viktigt att samtliga skador, även de i ytterhöljet, anmäls omgående. Reparationskostnaden blir då obetydlig. En liten skada som inte åtgärdas leder däremot sannolikt till en reparation av stor omfattning.

Om fjärrvärme och fjärrkyla

Till fjärrvärme- och fjärrkylaledningar räknas även akviferledningar och havsvattenledningar samt ventilkammare, luftnings-, avstängnings- och tömningsbrunnar med i markplanet liggande betäckningar samt ventilationstorn för fjärrvärmen. Invid ledningarna förläggs ofta signalkablar. Fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt signalkablar är oftast märkta med ett markeringsband/nät över ledningarna.

Fjärrvärme och fjärrkylaledningar ligger på ett djup av 0,3 meter eller mer. Det kan förekomma avvikelser i djupet, därför måste man alltid vara försiktig när man gräver i närheten av ledningarna. Fjärrvärme- och fjärrkylavattnet är färgsatt med Pyranin för att ge det en grönaktig färg.

Fjärrvärmeledningar består av ett eller två parvis isolerade rör. I framledningen pumpas överhettat vatten med max 120°C under högt tryck. Skadade ledningar kan innebära skållningsrisk och därmed utgöra en allvarlig fara för grävningspersonal och allmänhet. Fjärrvärmeledningar kan vara uppbyggda med en skyddande betongkonstruktion, men kan också vara uppbyggd av isolerade rör med ytterhölje av svart PEH eller grå asfaltpapp.

Fjärrkylaledningar består av parvis anordnade rör som innehåller vatten med temperaturen 6-16°C. Om en fjärrkylaledning brister fås samma konsekvenser som då en ledning för dricksvattendistribution brister, det vill säga sättningar kan uppkomma i marken och vid större läckage kan även vatten tränga upp till markytan eller på annat sätt bli synligt. Ledningarna består av stålrör som belagts med ett hölje av svart, blå eller gul polyeten (PE). För att helt undvika risken för utvändig korrosion byggs fjärrkylanätet idag istället med svarta PE-rör.

Avstånd från ledningar

Träd kan planteras minst 3 meter från fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Buskar kan placeras närmare efter samråd med E.ON Energilösningar. Byggnader eller fasta anordningar får inte placeras närmare än 2 meter från fjärrvärme- och fjärrkylaledningar. Mindre avstånd kan medges efter samråd med E.ON Energilösningar. Vid arbete vid akviferledningar ska det vara 20 meter fri lyfthöjd vid/över brunnarna och brunnarna får inte blockeras enligt servitut. Akviferbrunnarna är märkta med KBXX alternativt VBXX i kartmaterialet.

Före arbetet

Innan grävarbete, eller arbete med annan metod under marknivå, påbörjas ska uppgifter begäras om ledningarnas läge från ledningskollen.se senast fyra dagar i förväg.

För beställt kartunderlag över Norrköpings nät visar den grafiska linjen centrum av ledningarna.  I övriga regioner visar den kulvertbredd samt centrumlinje.  Måttnoggrannheten på ledningskartorna kan i enstaka fall vara så låg som +/- 1 meter.

Vid grävning

Vid grävning intill E.ON Energilösningars ledningar gäller nedanstående villkor.

1. Maskingrävning

Maskingrävning får inte ske närmare kulvert med tillhörande kammare, brunnar och övriga installationer än 1 meter. Om ledningen frilagts genom handgrävning får maskingrävning ske intill 0,5 meter från ledningarna.

2. Friläggning

Vid all friläggning av fjärrvärme- och fjärrkylaledningar samt vid återfyllnad av schakten för frilagda ledningar, kontakta Kundservice Företag (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid). E.ON Energilösningar ska kontrollera verkande krafter på befintliga kammare innan friläggning sker. Friläggningen ska grävas för hand innan maskinarbete påbörjas. Inom 0,5 meter från frilagda ledningar gäller alltid handgrävning med stor försiktighet.

Friläggning av ledningar ska ske:

  • vid vertikal och horisontell jordborrning, spontning, neddrivning av rör och dylikt

  • vid markarbeten som korsar fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar

3. Parallellschakt

När parallellschakt grävs längs fjärrvärme- och fjärrkylaledningar inom 2 meter finns risk för att ledningarna bågnar. Kontakta Kundservice Företag (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid).

4. Kapning av urkopplade ledningar

Om schaktning ska göras under ledningar eller om urkopplade ledningar ska kapas, kontakta Kundservice Företag (dagtid) och på 0771-88 00 22 (efter arbetstid).

Ansvar

Vid skador på fjärrvärme- och fjärrkylaledningar har det företag som utför grävarbetet (entreprenaden) skyldighet att ersätta E.ON Energilösningar för de kostnader som till följd av skadan uppstår i samband med reparation, leveransbortfall och driftstörningar.