E.ON ectogrid™ är sammansatt av samma sorts komponenter som konventionella energilösningar – skillnaden ligger i ett helt nytt sätt att kombinera dem. En patenterad värme- och kylalösning som vilar på vår långa erfarenhet av att designa och driva energisystem i olika delar av världen.

Ett nät – många funktioner

Sammansättningen av komponenterna i E.ON ectogrid™ gör att värmepumpar och kylsystem i ett nät presterar bättre. De kan köras mot mer gynnsamma temperaturintervall vilket höjer effektiviteten och minimerar energiförluster. E.ON ectogrid™ är ett nät som fyller flera funktioner samtidigt – energidistribution för både värme och kyla, energilagring och flexibilitet.

Illustration över hur E.ON ectogrid™ fungerar
1. Värmepump/kylmaskin | 2. Lågtemperaturnät | 3a. Passiv balanseringsenhet | 3b. Aktiva balanseringsenheter | 4. Intelligent styrning

Så fungerar E.ON ectogrid™

E.ON ectogrid™ levererar både värme och kyla i samma nät. Tack vare de låga temperaturerna i nätet, 0–40 °C, har det även möjlighet att maximera användandet av spillenergi. Varje byggnad som är uppkopplad till ett E.ON ectogrid™ har en värmepump och/eller en kylmaskin som höjer eller sänker temperaturen efter behovet som finns. Det betyder att vattnet i nätet inte behöver vara lika varmt eller kallt som det faktiska behovet av värme eller kyla. Variationer i utbud och efterfrågan löser E.ON ectogrid™ genom att lagra energin när det behövs. 

E.ON ectogrid™ använder en ackumulatortank för att passivt balansera nivåerna av varmt och kallt vatten i systemet. När ackumulatortanken inte räcker till för att balansera skillnader mellan värme- och kylabehov i ett system använder E.ON ectogrid™ aktiv balansering för att tillföra eller avyttra energin. Den aktiva balanseringen kan göras med flera olika energislag, till exempel fjärrvärme, fjärrkyla, geoenergi, industriell spillvärme eller en reversibel värmepump. Det efterfrågestyrda nätet har som mål att vara ett nollutsläppssystem – exempelvis genom att återvinna spillenergi i största möjliga utsträckning och endast tillföra förnybar energi när den finns tillgänglig.

Olika temperaturer i samverkan

E.ON ectogrid™ kan ge både värme och kyla samtidigt. Ledningssystemet består av två rör, med ett varmt och ett kallt flöde som varierar över året och kan pumpas i olika riktningar med hjälp av distribuerad pumpning. I varmvattenröret kan temperaturen exempelvis ligga kring 25°C och i det kalla röret cirka 15°C eller lägre.

När en byggnad till exempel efterfrågar värme tas vatten från det varma röret, och bara en liten mängd el behövs för att höja temperaturen till önskad nivå. Dessutom skickas det avkylda tillbaka i det kalla röret och återanvänds av en byggnad med ett kylabehov. Hela processen styrs av den intelligenta plattformen E.ON ectocloud™. Att kunna dela energi med låga förluster tack vare låga temperaturer i nätet är en stor fördel med E.ON ectogrid™.

Fördelar med E.ON ectogrid™-tekniken

ikon hus

Kostnadseffektiv och hållbar

E.ON ectogrid™ återvinner den befintliga energin så långt det är möjligt med hjälp av smart balansering i byggnader, nät och ackumulatorer och tillför först därefter ny energi till området. Systemet är dessutom skalbart och kan utökas med fler byggnader vid behov – så att fler får tillgång till decentraliserad och hållbar energi.

ikon kyla

Mer tillgänglig kyla

Många värmekunder efterfrågar kyla under sommarmånaderna. Med E.ON ectogrid™ kan de uppkopplade byggnaderna alltid få kyla när behovet uppkommer.

Ikoner för fjärrvärme och fjärrkyla

Färre och enklare ledningar

Traditionell kombinerad fjärrvärme och fjärrkyla använder som regel fyra isolerade ledningar av stål, där värme och kyla har var sina framlednings- och returledningar. E.ON ectogrid™ använder bara två ledningar av plast som inte behöver vara isolerade, vilket minskar kostnaden med minst hälften.

E.ON ectocloud™ styr från molnet

För att delningen av energi i ett E.ON ectogrid™ ska bli så så effektiv och flexibel som möjligt har vi utvecklat en smart mjukvara: E.ON ectocloud™. Den tar hjälp av molnteknik och algoritmer för att optimera energiflödena i hela ekosystemet.

Illustration över hur E.ON ectocloud™ styr från molnet

Optimerad energianvändning

En av principerna med E.ON ectogrid™ är att dra nytta av alla termiska energiflöden (värme och kyla) och balansera dem mot varandra. Energi ska endast tillsättas till systemet när det har återvunnit all tillgänglig energi. Om det finns ett överskott av energi, eller om andra energibehov behöver prioriteras – som att ladda elbilar – kan systemets temperatur höjas eller sänkas.

På samma sätt kan temperaturen justeras efter aktuellt värme- eller kylabehov. Kort sagt fungerar E.ON ectogrid™ som ett stort termiskt batteri. Det gör E.ON ectogrid™ till ett mycket flexibelt energisystem som dessutom ger utrymme att använda mer intermittent förnybar energi.

E.ON ectogrid™ tillsammans med befintliga energilösningar

Ett E.ON ectogrid™ kan byggas för ett kvarter, ett område eller till och med för en hel stad. I en fristående variant balanserar det all termisk energi som kan balanseras i det lokala systemet och använder vanligtvis en förnybar energikälla (till exempel bergvärme eller biogas) för energi som kan behöva tillsättas.

Illustration över E.ON ectogrid™, kvarteret

Kvarteret

E.ON ectogrid™ behöver bara två byggnader för att dela energi.

Illustration över E.ON ectogrid™, området

Området

Fler byggnader kan enkelt kopplas in i systemet.

Illustration över E.ON ectogrid™, hela staden

Hela staden

E.ON ectogrid™ kan möjliggöra energidelning i en hel stad om det kopplas upp till befintlig fjärrvärme.

Medicon Village

Case:
E.ON ectogrid™ i Medicon Village

E.ON ectogrid™ är en lösning som passar väl ihop med vad vi vill vara – en hållbar och nytänkande forskningspark för vetenskap och innovation.

Erik Jagesten, VD på Medicon Village Fastighets AB

Behöver du smart värme och kyla?

Om du vill veta mer om hur du kan skapa ett decentraliserat energisystem – lämna dina uppgifter så återkommer vi snart och berättar mer om hur E.ON ectogrid™ kan hjälpa din verksamhet.

Har du frågor kring hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Kamilla Björkman
Head of ectogrid™
kamilla.bjorkman@eon.se

Sonny Strömberg
Head of Sales
sonny.stromberg@eon.se