Här hittar du alla de vanligaste frågorna och svaren om vår faktura

Var kan jag se våra fakturor?

Logga in på Mitt E.ON

 

Ordlista

A = Ampere

Ampere är ett mått för elektrisk ström. Här anger det hur stor huvudsäkring du har, och därmed hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringens storlek styr hur mycket du betalar för din elöverföring.

Abonnemang

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till el- eller gasnätet kallas för "Abonnemang". Den finns på din faktura från el- eller gasnätsföretaget.

Anläggning

Avser din el- gas- eller värmeanläggning, exempelvis ledningar, strömbrytare och uttag i din bostad. så att du kan tända lampor och få värme på vintern.

Anläggnings-id

En unik kod som identifierar alla el- och gasanläggningar i Sverige. Den är unik för fastigheten och "följer fastigheten" oavsett vem som bor där.

Annulleringsfaktura

En faktura som visar att vi tagit bort en annan faktura. Har beloppet för annulleringsfakturan betalats in har ni pengar tillgodo hos oss. Beloppet betalas ut efter sex månader om ni inte redan nyttjat kreditbeloppet, helt eller delvis.

Anvisningsavtal

Det elavtal du automatiskt får, från E.ON Energilösningar, när du flyttar in i en fastighet som har E.ON Energidistribution som nätägare. Detta beror på att E.ON Energidistribution har E.ON Energilösningar som anvisad leverantör av el, till kunder hos E.ON Energidistribution, som inte gör ett aktivt val. Bra att känna till är att anvisningsavtalet inte har någon bindningstid, och att du oftast sparar på att så snart som möjligt byta till ett annat typ av elavtal.

Avbrottsersättning

Om du haft ett längre avbrott i din energileverans utgår en ersättning. Har avbrottsersättningen inte utnyttjas mot av er angiven debetfaktura/-or kommer den automatiskt att utbetalas efter två månader, om inte förfallen fordran finns.

Avgår tidigare fakturerad

I de fall vi fakturerat för mycket jämfört med vad som visat sig vara din verkliga förbrukning drar vi av motsvarande belopp på nästa faktura.

Avläst

Det datum vi har läst av din mätare, och den el som levererats till din fastighet, sedan din förra faktura. Avläsningen sker automatiskt och är fjärrstyrd.

Avstämningsfaktura

På denna faktura reglerar vi differensen (skillanden) mellan den gasförbrukning vi, med hjälp av prognoser, har beräknat, och din verkliga förbrukning. Ibland kommer du att ha betalt för mycket, och ibland för lite. Men efter avstämningsfakturan är det alltid rätt.

Beräknad

En prognos för hur mycket naturgas vi tror du har förbrukat. Denna prognos utgår ifrån din tidigare förbrukning. Skillanden mellan beräknad och verklig förbrukning regleras på en avstämningsfaktura.

Besiktning

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ska din gasnätsleverantör besiktiga kundernas anläggningar med viss regelbundenhet. Detta sker av säkerhetsskäl, och kostnaden debiteras på din ordinarie faktura.

Centralbeteckning

Om du bor i lägenhet hittar du ofta denna beteckning på säkringsskåpet inne lägenheten (där propparna sitter). För att sedan hitta mätaren som mäter elförbrukningen i just din lägenhet ska du leta efter samma beteckning där. Mätarna i flerfamiljshus finns oftast i källaren eller på vinden.

Dröjsmålsränta

Den extra kostnad du betalar om du varit sen med att betala din faktura.

E.ON Energidistribution AB

Det företag som äger och underhåller elnätet i ditt område.

E.ON Energilösningar AB

Ett elhandelsbolag inom E.ON-koncernen, som är anvisad leverantör åt E.ON Energidistributions samt E.ON Gas kunder men som även kan anlitas av kunder till andra el- och gasnätsbolag. E.ON Energilösningar levererar fjärrvärme till alla kunder inom E.ON Värmes område.

E.ON Gas Sverige AB

Det företag som äger och underhåller gasnätet i ditt område.

E.ON Kundsupport Sverige AB

Ett bolag inom E.ON-koncernen som tar hand om all kundservice oavsett om det handlar om nät eller försäljning av el, gas eller värme för E.ONs kunder.

E.ON Värme Sverige AB

Det företag som äger och underhåller fjärrvärmenätet i ditt område.

Elavtal

Överenskommelse med E.ON Energilösningar om priset för den el du använder, årsavgift samt avtalslängd i tid.

Elberedskapsavgift

En avgift som tas ut av elnätsbolagen som finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft.

Elmätare

En apparat som registrerar hur mycket el du förbrukar. Vi fjärravläser alla våra kunders elmätare, vilket innebär att du själv inte behöver läsa av den.

Elnät

Ledningar i luft och under mark som transporterar elen från producenten hem till dig.

Elnätsavtal

Ett skriftligt avtal mellan dig och E.ON Energidistribution, som anger villkor och förutsättningar för dig som kund, samt vad du ska betala för att ha tillgång till elnätet.

Elnätsleverantör (Nätägare)

För dig som är elhandelskund hos E.ON Energilösningar men bor i ett område där något annat företag än E.ON Energidistribution äger och underhåller elnätet, kan du behöva kontakta detta företag vid exempel flytt eller strömavbrott. På din faktura refererar vi till detta företag som "Din elnätsleverantör".

Elnätsområde

Det är en geografisk uppdelning av elnätet och var du bor påverkar ditt pris.

Elområde

Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden. Priserna för din elleverans och elöverföring sätts separat, och är beroende av utbud och efterfrågan av el inom respektive elområde. Det är också beroende av elnätets kapacitet att transportera el mellan de respektive elområdena, och på så sätt jämna ut utbudet i förhållande till efterfrågan.

Elsäkerhetsavgift

En avgift som går till att finansiera Elsäkerhetsverkets arbete. Det är en myndighet som arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elöverföring

Detta anger hur mycket el som transporterats till din fastighet, via elnätet, och styr hur mycket du ska betala till E.ON Energidistribution, utöver månadsavgiften för ditt elnätsabonnemang.

Energiskatt

Den skatt som staten tar ut för energi som du använt.

Faktor (gastabellen)

Din gasmätare mäter hur stor mängd (volym) gas du förbrukat. För att omvandla volymen till kWh (energi) som priset från oss är utsatt i används en faktor som tar hänsyn till gasens tryck och temperatur i din gasinstallation samt hur mycket energi (värmevärde) som frigörs då gasen förbränns/eldas upp.

Fakturaperiod (Avser)

Vilka dagar eller månaders energiförbrukning din faktura är baserad på.

Fast pris

Det pris per kWh du betalar, tills ditt elavtal går ut.

Fjärrvärmeavtal

Avtal mellan dig och E.ON om hur priset sätts för den fjärrvärme du använder samt din årsavgift.

Gasavtal

Avtal med ditt gashandelsföretag om hur priset sätts för den gas du använder, din årsavgift samt hur länge avtalet gäller.

Gasnät

Själva de ledningar som transporterar gasen hem till dig.

Gasöverföring

Detta anger hur mycket gas som transporterats till din fastighet, via gasnätet, och styr hur mycket du ska betala till din gasnätsleverantör utöver årsavgiften för ditt gasnätsabonnemang.

Gasöverföringsavgift

En avgift till din gasnätsleverantör, baserad på hur mycket gas som transporterats till din fastighet via gasnätet.

Huvudsäkring (säkring)

Huvudsäkringen sitter som regel i mätarskåpet eller i direkt anslutning till mätaren. Den ska skydda elanläggning genom att "proppen går" om det är något fel i den och begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Kundnummer

En unik kombination av siffror som hör ihop med dig som kund och dina kunduppgifter hos oss. Det gäller för alla energislag, och följer med dig om du flyttar, men fortsätter ha ditt elavtal hos E.ON.

kWh

Kilowattimme är den enhet vi mäter din energiförbrukning i, och som ditt pris gäller. Ett exempel som gäller el: om du har en glödlampa som drar 100 watt och låter den vara tänd i 10 timmar har du använt en kilowattimme (alltså 100*10=1000 watt).

MWh

Megawattimme är den enhet vi använder när vi läser av din fjärrvärmemätare. 1 MWh är lika med 1000 kWh.

Mätare

En apparat som registrerar hur mycket el, gas eller fjärrvärme du förbrukar. Vi läser av elen och fjärrvärmen automatiskt och skickar därför alltid exakta elräkningar. Gasen avläser vi av manuellt vilket innebär att vi ibland får basera fakturan på prognoser utifrån tidigare förbrukning. Vi korrigerar då priset i efterhand, när vi fått tillgång till mätarens verkliga värde.

Mätarnummer

Ett nummer som identifierar fjärrvärmemätaren i din fastighet.

Mätarställning

Mätaren fungerar ungefär som i en bil, där totalt antal tillryggalagda kilometer hela tiden anges. Vi tar betalt för skillnaden i mätarställning sedan det senaste faktureringstillfället.

Naturgasavtal

Avtal med ditt gashandelsföretag om hur priset sätts för den gas du använder, din årsavgift samt hur länge avtalet gäller.

Naturgasprislista

Naturgasprislista är ett tillsvidarepris, vilket innebär att du inte har någon bindningstid och att du när som helst byta till Kvartalspris eller Fastpris genom att teckna avtal med oss.

Naturgasskatt

Den skatt som staten tar ut för naturgas som du använt. Skatten ingår i ditt naturgaspris.

Normalprislista

Det pris per kWh du betalar för din fjärrvärme. Priset är beroende av vilket fjärrvärmenät du bor vid, och sätts i relation till andra uppvärmningsalternativ. Vi justerar priset högst en gång per år.

Nätägare

För dig som är elhandelskund hos E.ON Energilösningar men bor i ett område där något annat företag än E.ON Energidistribution äger och underhåller elnätet, kan du behöva kontakta detta företag vid exempel flytt eller strömavbrott. På din faktura refererar vi till detta företag som "Din nätägare".

Områdes-id

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt Anläggnings-id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. För att du säkert ska betala för den el du själv använder och inte någon annans.

Rörligt pris

Denna typ av elpris sätts månadsvis utifrån utbud och efterfrågan av el, på den nordiska elbörsen Nordpool.

Slutfaktura

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett avtal.

Tillsvidare

Ditt avtal har ingen bindningstid, utan gäller så länge du inte kontaktar oss och avslutar det.

VAT-nummer

Vårt momsregistreringsnummer hos Skatteverket. Det är obligatoriskt att inkludera när vi skickar ut fakturor.

Se ditt företags faktura 

Logga in på Mitt E.ON för att se företagets fakturor. 

Spara energi

Smarta lösningar för energieffektivisering. 

Värmevärde

Ett värde som beskriver gasens energiinnehåll och uttrycks i kWh/Normalkubikmeter. Värmevärdet baseras på gasens sammansättning och kan variera beroende på att värmevärdet i oblandad gas tillåts variera – eller för att gas från olika källor med olika värmevärden blandas. Vilket värmevärdesområde du tillhör kan du enkelt se på din faktura.

Årsförbrukning

Den totala el- eller gasförbrukning du har under ett helt år.

Årsvolym

Den totala fjärrvärmeförbrukning du har under ett helt år.

Öresutjämning

Vi avrundar våra fakturor till närmaste hela krona, och skillnaden benämns öresutjämning.