Miljövärde - företag | Se hur fjärrvärmen påverkar mijön - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hand håller hjärta runt sol

Miljö och fjärrvärme

Hur påverkar fjärrvärmen vår miljö?

Miljövärdering av fjärrvärme

För att kunna värdera fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas lokala miljövärden. Modellen som används för att  beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Vad ingår i miljövärden?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur fyra perspektiv:

Resursanvändning - beskriver hur effektivt energin används, det vill säga primärenergifaktor.
Klimatpåverkan - anger hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan.
Övriga Emissioner - anger hur mycket försurande ämnen NOx och SO2 samt stoft som släppts ut från produktionen.
Procent andel bränsle - anger hur stor andel fossila och förnybara bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

Läs mer om miljövärden och vad som ingår på Energiföretagen Sverige.

Förnybar fjärrvärme

Värmeanvändningen ger ofta ett påtagligt klimatavtryck. Många företag och kommuner har därför redan valt fjärrvärme för att få en produkt med bättre egenskaper än exempelvis eldnings¬olja. Med hjälp av fjärrvärmen har Sverige kunnat sänka sina koldioxidutsläpp, inte minst tack vare att resurser som annars skulle gå till spillo tas tillvara i processen.

Det går nu att ställa ännu högre krav på den fjärrvärme som E.ON producerar. Förnybar fjärrvärme är produkten för verksamheter som aktivt vill välja en värmelösning med noll utsläpp av växthusgaser från uppvärmningen.

När ni väljer produkten Förnybar fjärrvärme genomför vi bränslebyten i produktion och distribution genom tillförsel av förnybar energi som kraftigt sänker CO2-utsläppen. Genom att göra detta extra miljöval minskar ni inte bara verksamhetens utsläpp av växthusgaser, ni går även i täten och bidrar till en hållbar utveckling.

Förnybar fjärrvärme finns idag för kunder i orterna Malmö, Hallsberg, Örebro, Kumla, Norrköping och Söderköping. Kontakta oss för mer information.

Den här sidan uppdaterades 11 februari 2019