Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utforma krav på hur drivmedelsleverantörer ska visa information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan. Beslut har tagits att informationen ska vara tillgänglig i form av en tydlig märkning på samtliga tankstationer från den 1 oktober 2021, men vi på E.ON väntar inte. Redan nu kan du direkt på våra tankstationer för biogas se hur din tankning påverkar miljön – eller i ditt fall hur mycket mindre din tankning påverkar miljön jämfört med om du tankar ett fossilt drivmedel. Märkningen kommer att uppdateras årligen med start när den exakta utformningen är bestämd av myndigheten 2021.

Biogas 100

Vår premiumprodukt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri.

Biogas 100 är den produkt som har lägst klimatpåverkan, eller högst reduktion av klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel - ofta över 90% reduktion.

Råvaror Biogas 100

Råvaror Biogas 100
Etikett för miljömärkning av Biogas 100

Biogas Bas

Vår produkt Biogas Bas består till största delen av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall. Den innehåller även en mindre mängd fossil propan* som matats in tillsammans med biogas på gasnätet i Sverige. Råvarorna till Biogas Bas kommer från Danmark, Sverige och Holland och kan innehålla mindre mängder grödebaserad produkt fram till och med 2020.  

Klimatpåverkan från Biogas Bas är något högre än för Biogas 100, men ger ändå minskad klimatpåverkan med över 75% jämfört med fossila drivmedel.

* Med hjälp av nya metoder för att beräkna energiinnehållet på olika platser i gasnätet kommer propaninmatning att upphöra under senare delen av 2020, vilket gör att vi siktar på att även basprodukten skall bli 100% förnybar.

Råvaror Biogas Bas

Råvaror Biogas Bas
Etikett för miljömärkning av Biogas Bas

Biogas Buss

Vi levererar även biogas till olika bussbolag och andra distributörer av biogas. I de fall vi rapporterar användningen till Energimyndigheten rapporteras den in separat som ”Biogas Buss”. Kraven från våra kunder varierar över tid och sammansättningen uppfyller de krav våra kunder ställer på till exempel ursprung, råvara, etc.

Råvaror Biogas Buss

Råvaror Biogas Buss
Etikett för miljömärkning av Biogas Buss

Ursprungsland för råvaror

Råvarorna eller substraten till biogasandelen i våra levererade produkter kommer till största delen från Sverige (cirka 70% av totalen) fördelade så här:

  • 100% i Biogas 100
  • 28% i Biogas Bas
  • 84% i Biogas Buss

Resterande andelar kommer främst från Danmark och Holland med små volymer även från Norge, Finland och Tyskland.

Diagram över ursprungsland för råvaror till E.ONs biogas