Ordlista

A = Ampere

Ampere är ett mått för elektrisk ström. Här anger det hur stor huvudsäkring du har, och därmed hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringens storlek styr hur mycket du betalar för din elöverföring.

Abonnemang

Den fasta avgiften som du betalar till din nätägare för att vara ansluten till elnätet. Kostnaden baseras på din huvudsäkrings storlek samt var i Sverige din anläggning ligger. Se våra olika prislistor.

Anläggning

Avser din el- gas- eller värmeanläggning, exempelvis ledningar, strömbrytare och uttag i din bostad. så att du kan tända lampor och få värme på vintern.

Anläggnings-id

En unik kod som identifierar alla el- och gasanläggningar i Sverige. Den är unik för fastigheten och "följer fastigheten" oavsett vem som bor där.

Annulleringsfaktura

En faktura som visar att vi tagit bort en annan faktura vilket innebär att du oftast har pengar tillgodo hos oss. Beloppet kommer att betalas tillbaka till ditt konto, eller regleras mot en annan faktura där du ska betala pengar till oss.

Anvisningsavtal

Det elavtal du automatiskt får, från E.ON Energilösningar, när du flyttar in i en fastighet som har E.ON Energidistribution som nätägare. Detta beror på att E.ON Energidistribution har E.ON Energilösningar som anvisad leverantör av el, till kunder hos E.ON Energidistribution, som inte gör ett aktivt val. Bra att känna till är att anvisningsavtalet inte har någon bindningstid, och att du oftast sparar på att så snart som möjligt byta till ett annat typ av elavtal.

Avbrottsersättning

Om du haft ett längre avbrott i din energileverans utgår en ersättning som ibland regleras på fakturan och ibland betalas ut till ditt konto.

Avgår tidigare fakturerad

I de fall vi fakturerat för mycket jämfört med vad som visat sig vara din verkliga förbrukning drar vi av motsvarande belopp på nästa faktura.

Avläst

Det datum vi har läst av din mätare, och den el som levererats till din fastighet, sedan din förra faktura. Avläsningen sker automatiskt och är fjärrstyrd.

Avstämningsfaktura

På denna faktura reglerar vi differensen (skillanden) mellan den gasförbrukning vi, med hjälp av prognoser, har beräknat, och din verkliga förbrukning. Ibland kommer du att ha betalt för mycket, och ibland för lite. Men efter avstämningsfakturan är det alltid rätt.

Beräknad

En prognos för hur mycket naturgas vi tror du har förbrukat. Denna prognos utgår ifrån din tidigare förbrukning. Skillanden mellan beräknad och verklig förbrukning regleras på en avstämningsfaktura.

Centralbeteckning

Om du bor i lägenhet hittar du ofta denna beteckning på säkringsskåpet inne lägenheten (där propparna sitter). För att sedan hitta mätaren som mäter elförbrukningen i just din lägenhet ska du leta efter samma beteckning där. Mätarna i flerfamiljshus finns oftast i källaren eller på vinden.

Dröjsmålsränta

Den extra kostnad du betalar om du varit sen med att betala din faktura.

E.ON Energidistribution AB

Det företag som äger och underhåller elnätet i ditt område.

E.ON Energilösningar AB

Ett elhandelsbolag samt gashandelsbolag inom E.ON-koncernen, som är anvisad leverantör åt E.ON Energidistributions kunder men som även kan anlitas av kunder till andra el- och gasnätsbolag. E.ON Energilösningar levererar fjärrvärme till alla kunder inom E.ON Värmes område.

E.ON Kundsupport Sverige AB

Ett bolag inom E.ON-koncernen som tar hand om all kundservice oavsett om det handlar om nät eller försäljning av el, gas eller värme för E.ONs kunder.

E.ON Värme Sverige AB

Det företag som äger och underhåller fjärrvärmenätet i ditt område.

Elavtal

Överenskommelse med E.ON Energilösningar om priset för den el du använder, årsavgift samt avtalslängd i tid.

Elberedskapsavgift

En avgift som tas ut av elnätsbolagen som finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft.

Elmätare

En apparat som registrerar hur mycket el du förbrukar. Vi fjärravläser alla våra kunders elmätare, vilket innebär att du själv inte behöver läsa av den.

Elnät

Ledningar i luft och under mark som transporterar elen från producenten hem till dig.

Elnätsavtal

Ett skriftligt avtal mellan dig och E.ON Energidistribution, som anger villkor och förutsättningar för dig som kund, samt vad du ska betala för att ha tillgång till elnätet.

Elnätsleverantör (Nätägare)

För dig som är elhandelskund hos E.ON Energilösningar men bor i ett område där något annat företag än E.ON Energidistribution äger och underhåller elnätet, kan du behöva kontakta detta företag vid exempel flytt eller strömavbrott. På din faktura refererar vi till detta företag som "Din elnätsleverantör".

Elnätsområde

Det är en geografisk uppdelning av elnätet och var du bor påverkar ditt pris.

Elområde

Sverige är uppdelat i fyra geografiska elområden. Priserna för din elleverans och elöverföring sätts separat, och är beroende av utbud och efterfrågan av el inom respektive elområde. Det är också beroende av elnätets kapacitet att transportera el mellan de respektive elområdena, och på så sätt jämna ut utbudet i förhållande till efterfrågan.

Elsäkerhetsavgift

En avgift som går till att finansiera Elsäkerhetsverkets arbete. Det är en myndighet som arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el.

Elöverföring

Överföringsavgiften är kostnaden för transporten av elen till din anläggning. Överföringsavgiften betalar du per överförd kilowattimme (kWh) till nätbolaget och kostnaden skiljer sig åt, beroende på vilken prislista din anläggning tillhör. Se våra olika prislistor.

Energiskatt

Den skatt som staten tar ut för energi som du använt.  

Faktor (gastabellen)

Din gasmätare mäter hur stor mängd (volym) gas du förbrukat. För att omvandla volymen till kWh (energi) som priset från oss är utsatt i används en faktor som tar hänsyn till gasens tryck och temperatur i din gasinstallation samt hur mycket energi (värmevärde) som frigörs då gasen förbränns/eldas upp.

Fakturaperiod (Avser)

Vilka dagar eller månaders energiförbrukning din faktura är baserad på.

Fast pris

Det pris per kWh du betalar, tills ditt elavtal går ut.

Fjärrvärmeavtal

Avtal mellan dig och E.ON om hur priset sätts för den fjärrvärme du använder samt din årsavgift.

Gasavtal

Avtal med ditt gashandelsföretag om hur priset sätts för den gas du använder, din årsavgift samt hur länge avtalet gäller.

Huvudsäkring (säkring)

Huvudsäkringen sitter som regel i mätarskåpet eller i direkt anslutning till mätaren. Den ska skydda elanläggning genom att "proppen går" om det är något fel i den och begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Kundnummer

En unik kombination av siffror som hör ihop med dig som kund och dina kunduppgifter hos oss. Det gäller för alla energislag, och följer med dig om du flyttar, men fortsätter ha ditt elavtal hos E.ON.

kWh

Kilowattimme är den enhet vi mäter din energiförbrukning i, och som ditt pris gäller. Ett exempel som gäller el: om du har en glödlampa som drar 100 watt och låter den vara tänd i 10 timmar har du använt en kilowattimme (alltså 100*10=1000 watt).

MWh

Megawattimme är den enhet vi använder när vi läser av din fjärrvärmemätare. 1 MWh är lika med 1000 kWh.

Mätare

En apparat som registrerar hur mycket el, gas eller fjärrvärme du förbrukar. Vi läser av elen och fjärrvärmen automatiskt och skickar därför alltid exakta elräkningar.

Mätarnummer

Ett nummer som identifierar fjärrvärmemätaren i din fastighet.

Mätarställning

Mätaren fungerar ungefär som i en bil, där totalt antal tillryggalagda kilometer hela tiden anges. Vi tar betalt för skillnaden i mätarställning sedan det senaste faktureringstillfället.

Naturgasavtal

Avtal med ditt gashandelsföretag om hur priset sätts för den gas du använder, din årsavgift samt hur länge avtalet gäller.

Naturgasprislista

Naturgasprislista är ett tillsvidarepris, vilket innebär att du inte har någon bindningstid och att du när som helst byta till Kvartalspris eller Fastpris genom att teckna avtal med oss.

Naturgasskatt

Den skatt som staten tar ut för naturgas som du använt. Skatten ingår i ditt naturgaspris.

Normalprislista

Det pris per kWh du betalar för din fjärrvärme. Priset är beroende av vilket fjärrvärmenät du bor vid, och sätts i relation till andra uppvärmningsalternativ. Vi justerar priset högst en gång per år.

Nätägare

För dig som är elhandelskund hos E.ON Energilösningar men bor i ett område där något annat företag än E.ON Energidistribution äger och underhåller elnätet, kan du behöva kontakta detta företag vid exempel flytt eller strömavbrott. På din faktura refererar vi till detta företag som "Din nätägare".

Områdes-id

Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt Anläggnings-id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. För att du säkert ska betala för den el du själv använder och inte någon annans.

Rörligt pris

Denna typ av elpris sätts månadsvis utifrån utbud och efterfrågan av el, på den nordiska elbörsen Nordpool.

Slutfaktura

Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett avtal.

Tillsvidare

Ditt avtal har ingen bindningstid, utan gäller så länge du inte kontaktar oss och avslutar det.

VAT-nummer

Vårt momsregistreringsnummer hos Skatteverket. Det är obligatoriskt att inkludera när vi skickar ut fakturor.

Årsförbrukning

Den totala el- eller gasförbrukning du har under ett helt år.

Årsvolym

Den totala fjärrvärmeförbrukning du har under ett helt år.

Öresutjämning

Vi avrundar våra fakturor till närmaste hela krona, och skillnaden benämns öresutjämning.

Alla fakturor i fickan

Ha koll på dina fakturor och slipp oväntade kostnader. Ladda ner vår app!

Har du frågor eller funderingar?

Här hittar du svar på vanliga frågor

Se din faktura

Logga in på Mitt E.ON för att se alla dina fakturor.

Till Mitt E.ON

Vad går pengarna till?

Se vilka fantastiska samhällsprojekt du är med och bidrar till just nu.

Se vad vi investerar i nu