E.ON Appen och tjänsten Mitt E.ON på eon.se (nedan benämnd ”Tjänsten”) tillhandahålls av E.ON Sverige AB samt E.ON Sverige ABs nu befintliga och blivande dotterbolag (nedan gemensamt benämnda ”E.ON”).

Genom registrering för Tjänsten bekräftar kunden (”Kunden”) att Kunden accepterar att följa dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). Kunden har således, genom registrering för Tjänsten, ingått ett avtal med E.ON med innehållet i dessa Användarvillkor, vilket Kunden är skyldig att efterleva.

A. Tjänstens innehåll och användande av Tjänsten

Tjänsten innefattar ett antal olika moment. Kunden får genom användandet av Tjänsten en översikt över samtliga Kundens engagemang hos E.ON (exempelvis förbrukning, avtal etc.). Kunden får vidare via Tjänsten en möjlighet att beställa nya tjänster från E.ON. Befintliga Kunder hos E.ON kan via Tjänsten även hantera befintliga tjänster hos E.ON.

Tjänsten tillhandahålls via E.ONs hemsida, eon.se och/eller i E.ON Appen. Tjänsten kan dock i framtiden komma att tillhandahållas på annat sätt.

Kunden kan avsluta Tjänsten genom att kontakta Kundservice. Kontaktinformation till Kundservice återfinns under punkt H nedan. E.ON äger rätten att stänga av eller begränsa Kundens anslutning till Tjänsten om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa Användarvillkor.

B. Skyddad identitet

Kund som har skyddad identitet skall, för att upprätthålla den skyddade identiteten, inte registrera sig för Tjänsten. E.ON kan inte garantera att den skyddade identiteten upprätthålls för det fall Kund med skyddad identitet, trots detta, registrerar sig för Tjänsten.

C. Personuppgifter

För information om hur vi behandlar personuppgifter läs vår integritetspolicy.

D. Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig härigenom att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag. Kunden är medveten om att användning av Tjänsten på ett olagligt sätt, exempelvis genom att sprida hets mot folkgrupp eller barn-pornografi, göra intrång i annans upphovsrätt eller bereda sig obehörig tillgång till annans datorresurs, kan medföra straffansvar, skadeståndsskyldighet och omedelbar stängning av Tjänsten.

Kunden har inte rätt att använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Kundens användning av Tjänsten får inte göra intrång i annans rätt, strida mot författning, myndighetsanvisning, bruk, sedvänja eller riskera att väcka förargelse, medföra skada eller annan olägenhet för E.ON eller tredje man.

Kunden är i förhållande till E.ON ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten. Kunden är skyldig att se till att eventuella tillstånd att sprida, ta emot eller lagra information finns. Kunden får inte använda tjänsten på sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för E.ON eller tredje man. Kunden skall hålla E.ON skadeslös för eventuella krav riktade från tredje man mot E.ON på grund av användningen av Tjänsten.

E.ON har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor. Om det material som Kunden kommunicerar enligt ovan inte uppfyller de villkor som anges i Användarvillkoren har E.ON rätt att omedelbart, helt eller delvis, stänga av Kundens anslutning till Tjänsten.

Har E.ON eller tredje man uppställt begränsningar för Kundens användning av material, varor eller tjänster åligger det Kunden att iaktta dessa begränsningar och Kunden förbinder sig att ersätta E.ON för den skada som E.ON åsamkas om Kunden inte iakttar dessa begränsningar.

E. Kundens hantering av lösenord till Tjänsten

Kunden förbinder sig vidare att inte avslöja sitt lösenord till Tjänsten för någon obehörig och att förvara sitt lösenord till Tjänsten på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till Tjänsten. Kunden är medveten om att detta är av yttersta vikt då Tjänsten innefattar en möjlighet för Kunden att beställa nya samt hantera befintliga tjänster från E.ON.

Om Kunden misstänker, eller har anledning att misstänka, att någon obehörig har kännedom om Kundens lösenord skall denne omedelbart meddela detta till Kundservice.

Om Kunden har lämnat ifrån sig sitt lösenord till Tjänsten till någon annan eller på annat sätt förlorat kontrollen över lösenordet och inte snarast efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka detta har anmält detta till Kundservice är Kunden ansvarig för samtliga åtgärder som utförs inom Tjänsten. Så snart Kundservice mottagit Kundens anmälan om förlusten av inloggningsuppgifterna är Kunden endast ansvarig för åtgärder som utförs inom Tjänsten på grund av att Tjänsten använts av obehörig om Kunden har förfarit svikligt.

F. Drift

Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Driftsstörningar kan dock förekomma. E.ON äger rätt att inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppdateringar och uppgraderingar. I dessa fall informeras Kunden via eon.se eller i appen om att driften av Tjänsten tillfälligt inskränkts.

Då Tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt till Kunden har Kunden inte rätt till ersättning på grund av Tjänstens eventuella obrukbarhet.

G. Skadestånd

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada på grund av fel i Tjänsten som E.ON eller någon för vilken E.ON svarar, förorsakat genom vårdslöshet. E.ON är endast skyldig att ersätta Kunden för indirekt skada om E.ON, eller någon för vilken E.ON svarar, förorsakat skadan genom grov vårdslöshet.

Rätt till skadestånd enligt denna punkt föreligger inte om skadan beror på en händelse som inträffat utanför E.ON kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, exempelvis skada som tillfogas Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar E.ON anställda eller inte), strömavbrott, datahaveri, olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan som E.ON inte uttryckligen åtagit sig ansvar för.

Framställs inte krav på skadestånd inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

H. Kundservice

E.ON tillhandahåller en Kundservicefunktion vilken Kunden kan kontakta vid frågor eller problem rörande Tjänsten.

Kundservice för privatkunder

Kundservice för företagskunder

I. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är E.ONs egendom och får inte nyttjas av Kunden utan E.ONs skriftliga medgivande.

J. Överlåtelse av avtalet

Avtalet om Kundens anslutning till Tjänsten är personligt och får inte överlåtas till tredje man. E.ON äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger E.ON rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

K. Ändring av avtalsvillkor m.m.

E.ON äger rätt att ändra Tjänstens utformning respektive dessa Användarvillkor. Sådan ändring träder i kraft 14 dagar efter det att meddelande med de nya villkoren publicerats på E.ONs hemsida eon.se. E.ON har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om Kunden inte finner ändring eller tillägg önskvärd har denne rätt att avsluta sin anslutning till Tjänsten i enlighet med punkt L nedan. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya Användarvillkoren.

L. Avtalstid

Anslutningen till Tjänsten gäller tills vidare. Kunden kan när som helst säga upp avtalet och avsluta sin anslutning till Tjänsten. E.ON har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden stängts av från Tjänsten med stöd av Användarvillkoren eller om E.ON skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller om E.ON skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten, exempelvis med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten.