Allt fler större anläggningar för solel

Vid 2019 års början hade Sverige lite mer än 411 MW installerad effekt i solceller, nästan en dubblering på ett år. Hälften av effekten är ansluten till en kund med högspänning, det kan vara en solcellspark men även en industri eller ett fastighetsbolag med 20 kW solceller på taket. När det gäller större anläggningar, 20 kW och uppåt, är det Skåne som toppar statistiken med totalt 36,2 MW installerad effekt.

De här siffrorna är dock snart historia. Antalet högspänningsanslutna anläggningar accelererar. E.ON Energidistribution har sett ett uppsving av nyanslutningsärenden under året. Det blir ett kraftigt tillskott av el från en lysande förnybar energikälla när de nya anläggningarna står klara.

Tio gånger mer

Antalet högspänningssatta solelsanläggningar har tiofaldigats i våra nät sedan 2012, räknat i installerad effekt – och årets positiva utveckling är då inte medräknad. Både effekt och antal anläggningar ökar starkt.

Fördel för klimatet

Sverige har ett av världens mest koldioxidsnåla elsystem, vår produktion är nästan helt fossilfri. Ändå är solpaneler en bra idé i Sverige ur klimatsynpunkt, eftersom vårt elsystem är sammanlänkat med resten av Europa där det kvarstår stora utmaningar med att ställa om energisystemet.

Utbredd elektrifiering och stängning av kärnkraftverk ställer dessutom krav på att tillföra effekt till elsystemet och närproducerad el från solpaneler kan komma att spela en viktig roll där.