Som en ledande aktör för att möjliggöra elektrifiering av Sveriges tunga transporter bidrar nu E.ON till att lämna in tre olika elektrifieringslöften till den av regeringen etablerade Elektrifieringskommissionen.

Utsläppen från transportsektorn behöver kraftigt minska för att Sverige ska nå klimatmålen och därmed behöver även godstransporterna med lastbil snabbt ställas om till eldrift. Elektrifieringskommissionen, som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth, har regeringens uppdrag att påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter i närtid. E.ON är aktiva i arbetet genom Johan Mörnstam, som ansvarar för E.ONs europeiska elnätsverksamhet och som är en av Elektrifieringskommissionens sexton ledamöter. E.ON är nu en del av Elektrifieringskommissionens initiativ att samla elektrifieringslöften från aktörer som vill bidra aktivt till att öka tempot i skiftet till eldrivna godstransporter runt om i Sverige.

- Som en av Sveriges största elnätsaktörer och leverantör av energitjänster sitter vi på en viktig roll i elektrifieringen av tunga fordon. E.ON avser att förse den svenska transportsektorn med el genom investeringar för att stärka elnäten och därmed möjliggöra etablering av strategiska laddpunkter för tunga fordon. Vi vill också erbjuda tjänster som tillgodoser efterfrågan på laddning och energilösningar för tunga fordon.

Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige

E.ONs elektrifieringslöfte omfattar tre olika initiativ i regioner av stor betydelse för tunga transporter på väg, i samverkan med både regionala och nationella aktörer. Inledningsvis är fokus på Skåne, i samverkan med Region Skåne och Skånes Effektkommission, och Östergötland, i samverkan med Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. I både Skåne och Östergötland baseras elektrifieringslöftena på bred samverkan mellan olika samhällsaktörer, som ser elektrifieringen av transporterna som en nyckel för att uppnå ambitiösa regionala agendor för både klimat och utveckling.

E.ON är genom samverkansgruppen The Pathways Coalition, tillsammans med Scania, Ericsson, H&M och Siemens, även drivande i det interregionala projektet Powertrail. Powertrail syftar till att möjliggöra elektrifierade godstransporter på en 400 km lång sträcka från Borås till Stockholm. Ambitionen med projekt Powertrail är att vara en del av elektrifieringen av Sveriges motorvägstriangel som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö. Transporterna som går på motorvägstriangeln motsvarar huvuddelen av de totala godstransporterna på svenska vägar och står därför också för den största delen av utsläppen som elektrifieringen är tänkt att åtgärda.

- Elektrifieringslöftet speglar vår avsikt att aktivt verka tillsammans för att påskynda omställningen av godstransporter till eldrift. Det handlar både om investeringar som är viktiga nationellt och om att knyta samman lokala och regionala transportsystem.

Marc Hoffmann

Konkreta åtgärder inom ramen för elektrifieringslöftet kan omfatta transportköp, nyutvecklad fordonsteknik, nätinvesteringar, utplacering av snabbladdare, utveckling av affärsmodeller samt kommunikation för att sprida och dela kunskap som bidrar till ökad elektrifiering av tunga transporter.

Om the Pathways Coalition

Samverkansgruppen The Pathways Coalition bildades 2018 med ambitionen att kraftfullt påverka framdriften av förnybar och elektrifierad omställning av tunga transporter, såväl nationellt som internationellt. Gruppen utgörs idag av företagen E.ON, Scania, H&M Group, Siemens och Ericsson.