E.ONs totala CO2-utsläpp ökade med 22 procent under 2021 jämfört med 2020. Till största delen beror det på det kalla år vi har bakom oss. Under de kalla perioderna räckte inte de biobränslebaserade anläggningarna till, och fossila reserv-anläggningar behövde köras igång för att säkerställa värmeleveransen till våra kunder. 

Jämförelse av årsmedeltemperaturer

2021 hade den lägsta årsmedeltemperaturen sedan 2013, vilket ökade produktionen på samtliga E.ONs värmeverk. Jämförelseåret 2020 var det varmaste året som uppmätts i Sverige  – drygt en halv grad varmare än förra rekordet från 2014 (eller sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860).

För att få så stor och snabb effekt som möjligt, har de anläggningar som är i drift varje dag prioriterats för bränslebyte. Reservanläggningarna som vanligtvis används sällan drivs än så länge fossilt, men vi arbetar för att ställa om även dessa till biobränslen så snart som möjligt.

Carina Tollmar, Hållbarhetschef E.ON Nordic

Att gå från fossila till biobaserade bränslen är en komplex process. Ombyggnationen för att tekniskt kunna hantera biobränslen tar sin tid. Vi arbetar just nu med att fasa ut torven helt på vår anläggning i Örebro, samt konvertera reservanläggningar från fossila bränslen till biobränslen i Malmö, Örebro och Norrköping – ett arbete som ska färdigställas till 2025.

Utsläpp från avfallsförbränning

En stor del av våra fossila utsläpp kommer från energiåtervinning av avfall. Ungefär 20 procent av det avfall vi förbränner består av fossila material såsom plast. Vi jobbar därför aktivt med att minska mängden plast som förbränns. Både med åtgärder inom vår egen rådighet och påverkan uppströms. Vi har under året satt mål på att vi till 2025 ska minska andelen plast i vår energiåtervinning med 20 procent och till 2030 med 55 procent. Vi är mitt uppe i ett mycket viktigt arbete, där vi har fullt fokus på att nå vårt nettonollmål 2035. 

Våra hållbarhetsmål 

För att vi ska kunna leva upp till målen i Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen till 

1,5 grader måste utsläppen av koldioxid sänkas kraftigt. Som nation har Sverige mål om att vara klimatneutralt till 2045. Om vi ska klara det kommer energisystemet spela en viktig roll. På E.ON är vi fortsatt fast beslutna att driva Sveriges energiomställning genom att effektivisera, återvinna och dela hållbar energi. 

E.ON ska senast 2025 uteslutande erbjuda förnybar eller återvunnen energi, och vi har satt ett nettonollmål för våra utsläpp till 2035. Innan dess, till 2030, ska vi nå nollutsläpp i vår egen produktion. Trots uppgången under 2021 har vi minskat våra CO2-utsläpp med 35 procent sedan 2017.