Hållbara energilösningar för konsument, fastighet & stad - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Hållbara energilösningar för konsument, fastighet & stad

Världen står inför stora utmaningar med en ökande befolkning och en höjd levnadsstandard som driver vårt utnyttjande av jordens resurser till det yttersta. I år inföll Earth Overshoot Day den 13 augusti vilket ytterligare tidigarelade det datum då mänskligheten har uttömt naturens budget för året. Samtidigt ser vi en tydlig urbanisering som den senaste tiden aktualiserats ytterligare i många av våra städer till följd av de svåra situationerna i vår omvärld.

Uppdaterat 21 januari 2016

Det är i städerna många av problemen blir mest uppenbara, med trafikstockningar, luftföroreningar och högt resursutnyttjande. Vi behöver ställa om våra energisystem mot förnybar energiproduktion, samtidigt som vi säkerställer en trygg energiförsörjning och skapar lösningar för effektivt resursutnyttjande, inte minst i städerna.

Omställningen av våra energisystem innebär både mer förnybar energi och att produktion flyttas från centrala anläggningar till mer konsumentnära lokal produktion och konsumenten blir en producent, ”prosument”. När energisystemet ska integrera både lokal och central energiproduktion samt hantera variationerna som uppkommer i samband med förnybara energikällor som sol och vind, krävs dock ett samspel. Vi behöver använda energin utifrån när den är tillgänglig.

E.ON driver en rad projekt för att utveckla teknik i såväl bostäder och fastigheter som i energiinfrastrukturen. Bland annat har vi utvecklat ett system för att mäta, visualisera och styra energianvändningen för slutkonsumenten; 100Koll. Framtidens lösningar handlar till stor del om teknik men också om att utveckla nya typer av affärsmodeller, där beteendeaspekten är central.

De tekniska lösningarna måste vara användarvänliga och ge något tillbaka till användaren. I Västra hamnen har vi byggt testfastigheten "Hållbarheten" där de boende, som också är producenter av energi, får testa olika lösningar för styrning och mätning av konsumtion. Det ger dem kontroll över olika energiflöden i hemmet och det ger oss uppslag för hur vi ska kunna gå vidare och utveckla nya konsumentanpassade produkter och tjänster, där många möjligheter följer av den pågående digitaliseringen i vårt samhälle.

I utbyggnadsområdet Hyllie i Malmö arbetar vi tillsammans med myndigheter, fastighetsägare och boende för att forma framtidens lösningar. Här utvecklar och testar vi bland annat en smart nätplattform som möjliggör att samordna fastigheters energivolymer, kyla- och värmeanvändning utifrån behov på produktions- och distributionssidan. Fastigheterna kan samtidigt optimera sina energiflöden i förhållande till pris och produktion.

Boende i fastigheten får en högre boendekvalitet och energin används effektivt när tillgång och efterfrågan på energi optimeras. Detta görs bland annat genom att utnyttja fastigheternas naturliga förmåga att lagra värmeenergi i sin byggnadsstomme. Testerna i Hyllie visar att det finns en flexibilitet för hur fastigheternas energisystem kan styras vilket skapar förutsättningar för att optimera energisystemen i stort, som är en förutsättning för att ställa om mot mindre fossil och mer förnybar energiproduktion.

Det är när vi arbetar tillsammans och förstår varandras behov och förutsättningar som vi lyckas. Och för att i stor skala realisera ett fossilfritt energisystem med smarta nät har fastigheterna, fastighetsägarna och slutkonsumenten en viktig roll att spela.

Peder Berne
Projektledare för Sustainable City, E.ON