Det börjar bli fullt i elnäten. Så fullt att det i flera regioner är svårt att få fram tillräcklig kapacitet för nya anslutningar. Vad betyder det för din verksamhet?

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Det innebär att nyanslutningar och utökningar kan ta tid att genomföra. Risken lokalt och regionalt är att nya etableringar inte kan genomföras vilket hämmar både befintliga och nya verksamheter. 

Pågående omställning

Det elnät som metodiskt byggts upp under 1900-talet ska nu på kort tid möta samhällets snabbare omställningstakt. Vi blir fler och städerna växer. Internet slog igenom i Sverige i mitten av 90-talet och i dag har så gott som alla svenskar tillgång. Kommande steg är att industrimaskinerna kopplar upp sig mot andra maskiner när den digitala revolutionen Industri 4.0 gör sitt intåg. Informationsmängderna växer, och därmed behovet av energikrävande serverhallar. Klimatutmaningen ställer också högre krav på eltillgången för en fossilfri transportsektor och industri.

Hur vi producerar el förändrar samtidigt förutsättningarna för hur energin flödar i elnäten. Sverige är ett avlångt land med stor produktion i vattenkraft och omfattande vindkraftparker i norr, och hög konsumtion i söder. Det är en strukturell obalans som medför förluster, och elnät och elnätskomponenter som inte klarar av att hantera så stora effektvolymer.

Tar tid att bygga nytt

– Som regionnätsägare ser vi en nätkapacitetsbrist i Skåne. Värst är det i de södra och västra delarna. Och andra regionnätsägare möter motsvarande utmaningar, säger Stina Albing, kommunikationschef på E.ON Energidistribution.

Kapaciteten i det svenska elnätet behöver förstärkas. Problemet är att det tar tid. Svenska Kraftnät lyfte fram detta i en debattartikel redan 2017:

”En ort som är fördelaktig från vissa perspektiv, som närhet till kommunikationer och tillgång till kompetens, kan vara sämre ur ett elnätsperspektiv. Helt enkelt för att dagens elledningar på orten inte räcker till.”
(SvD, den 23 oktober 2017)

Initiativ för nya lösningar

Kapacitet kan till viss del frigöras genom smart teknik och efterfrågeflexibilitet. Konkret innebär det att en kund inte alltid behöver all den effekt kunden abonnerar på och att en annan kund kan dra nytta av det utrymmet.

I Malmö har Malmö stad, E.ON, RISE, Lunds universitet och sju fastighetsaktörer genomfört en studie och tillsammans undersökt flexibilitetsbehovet i elnätet och flexibilitetspotentialen i fastigheterna.

– Genom balansering av kapaciteten fann studien Malmöeffekten en tillgänglig flexibilitet på 109 MW, berättar Stina Albing. Men bara för att vi identifierat dem betyder det inte att vi har tillgång till kapaciteten. Än finns mycket kvar att göra inom flexibilitetsområdet.

Kolla kapaciteten i god tid

Inför etableringar och utökningar är det bra att känna till de svårigheter som kan finnas. Det behöver inte finnas kapacitetsbrist, det beror mycket på de lokala förutsättningarna och när i tiden man har för avsikt att ansluta, men en kontinuerlig dialog hjälper till att undanröja tveksamheter.

– Vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas. Därför är det angeläget för oss att matcha tillgång och efterfrågan så effektivt det bara går. Ju bättre information vi får, desto mer kan vi underlätta för planeringen, säger Stina Albing.