Kriget i Ukraina påverkar oss alla och vi förstår att det finns oro för den situation som Europa nu befinner sig i. Energiförsörjningen i Sverige bedöms vara under kontroll, men vi ser just nu extremt höga priser på bland annat el och gas. Här försöker vi svara på några av de vanligaste frågorna vi fått under denna tunga period.

Hur påverkar kriget i Ukraina den svenska energimarknaden?

Energimarknaderna över hela Europa, och därmed också den svenska, påverkas av utvecklingen i Ukraina. Priserna på främst el och gas steg i samband med krigsutbrottet, från redan höga nivåer. Andra faktorer som spelar in i prisbilden just nu är bland annat låg vindkraftsproduktion och begränsningarna i överföringskapaciteten mellan Sveriges elområden. Den svenska kronan har försvagats som en följd av den rådande finansiella oron, vilket också syns på priserna.

Läs mer om det aktuella läget på energimarknaden

Vad händer med gaspriserna just nu?

Priset på gas har stigit kraftigt sedan kriget startade, från en redan hög nivå. Då gas handlas i euro och den svenska kronan försvagats i den finansiella oron ger även det effekter på priset. Det höga priset påverkar alla som använder gas för bland annat transporter och uppvärmning.

Påverkas även priset på fordonsgas och biogas av marknadssituationen?

Priset på fordonsgas följer prisutvecklingen för naturgas och diesel. Eftersom Europas gasmarknader är sammankopplade blandas såväl naturgas som biogas i gasnätet. Biogas och naturgas har samma användningsområden och därmed följs priserna på dessa åt.

Kommer gaskunder att få kompensation för höga priser så som elkunder får?

Det finns inga förslag på en sådan kompensation i nuläget. Vi ser att gaskunder påverkas av de höga priserna och håller oss uppdaterade i frågan kring eventuella nya kompensationer.

Hur beroende är vi i Sverige av importerad gas från Ryssland?

Gasanvändningen i Sverige är relativt låg och vår energiförsörjning är i låg grad direkt beroende av ryska leveranser av gas. Enligt regeringen utgörs endast två procent av den totala svenska energitillförseln av naturgas och i nuläget uppskattas omkring hälften av den komma från Ryssland. Biogas utgör cirka 30 % av gasen i det svenska gasnätet, den kommer främst från Sverige och Danmark.

Kan vi klara energiförsörjningen utan rysk gas?

Rysk gas levereras fortsatt till Europa och det råder idag delade meningar kring huruvida Europa kan klara nästa vinter utan den ryska naturgasen. Ett avbrott i rysk export av olja och naturgas skulle sannolikt innebära konsekvenser för den svenska naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjningen. Energimyndigheten, som leder arbetet vid en eventuell försörjningskris, är dock tydliga med att situationen i Ukraina inte föranleder några krisåtgärder i Sverige i nuläget.

Hur ser prognosen ut framåt?

Det allvarliga säkerhetspolitiska läge som vi nu befinner oss i, och det mänskliga lidande som det skapar, är i dagsläget svårt att överskåda. Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet i hela Europa och det är för tillfället omöjligt att säga när vi kan få se en ljusning i detta. Samma gäller den negativa påverkan som situationen har på energimarknaden. Bedömningen är att vi behöver ställa in oss på att effekterna av kriget kommer att påverka oss på olika sätt under en tid framöver.

Finns det risk för energibrist i Sverige som en följd av utvecklingen i Europa?

Energiförsörjningen av både el och gas fungerar normalt till Sverige och Energimyndigheten bedömer att det inte finns någon akut risk för energibrist. De menar att möjligheterna är goda för att undvika en bristsituation i Sverige och att det finns en rad krishanteringsmekanismer att tillgå innan en eventuell brist skulle uppstå. Risken för att priserna kommer vara fortsatt höga under en tid framöver är däremot betydande.

Kan jag som kund förbereda mig på något sätt?

Även om det i nuläget inte bedöms finnas en akut risk för energibrist, påverkas svensk ekonomi och svenska konsumenter av de stigande priserna på bland annat el, drivmedel och livsmedel. För dig som konsument handlar det nu främst om att försöka minska påverkan på din egen ekonomi i närtid. Genom att se över din energianvändning och göra vad du kan för att minska förbrukningen kan du se till att fakturan hålls nere så gott det går. Här på eon.se hittar du mängder av tips för att spara energi för alla typer av boenden.