Ny elledning mellan Vimmerby och Kisa - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ny elledning mellan Vimmerby och Kisa

Säker elleverans för industri, vindkraft och bostäder.

Uppdaterat 12 januari 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Höjd leveranssäkerhet och minskade avbrott

E.ON planerar att bygga en ny 130 kV elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa. Ledningen blir cirka 50 kilometer lång och kommer att ansluta till Södra Vi, Gullringen och Horn i Vimmerby respektive Kinda kommun. Befintliga transformatorstationer byggs ut och i Horn bygger vi en helt ny transformatorstation.

Varför behövs den nya ledningen?

Ledningens främsta syfte är att väsentligt höja leveranssäkerheten och på så sätt minska riskerna för avbrott i elförsörjningen. Området mellan Vimmerby och Kisa är idag sårbart för strömavbrott, eftersom det saknas reservkapacitet där. Om det skulle uppstå fel på den befintliga elledningen, drabbar avbrottet flera viktiga industrier och samhällen i området.

Framtida utbyggnader av bland annat industri, vindkraft och bostäder i området, kommer också att underlättas av tillgången till en säker elleverans.

Hur fungerar samråds- och tillståndsprocessen?

Projektet inleds med att vi tar fram alternativa ledningsstråk för luftledning respektive jordkabel. Detta görs bland annat utifrån geologiska och miljömässiga aspekter, såväl som samordningsmöjligheter med befintlig infrastruktur. Därefter sammanställs en rapport som beskriver de olika alternativen, en så kallad stråkbeskrivningsrapport. I denna finns en beskrivning av vilka allmänna intressen som finns inom respektive ledningsstråk.

De eventuella synpunkter som myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet lämnar om projektet, kommer tillsammans med tekniska och ekonomiska aspekter att ligga till grund för E.ON Elnäts val av det lämpligaste ledningsstråket. Detta kommer därefter att bearbetas i detalj för att hitta en optimal sträckning. I detta skede kontaktar E.ON Elnät de markägare som blir berörda. Efter att samrådsprocessen är klar sammanställs allt material i en koncessionsansökan som lämnas in till Energimarknadsinspektionen som skall pröva ärendet. En miljökonsekvensbeskrivning lämnas in tillsammans med ansökan.

Aktuell status

Energimarknadsinspektionen beviljade nätkoncession för linje den 3 april 2014. Beslutet har överklagats och kommer att prövas av Mark- och miljödomstolen.