Hösten 2019 tog Svenska kraftnät och E.ON fram en plan för att snabbt kunna möta Malmöregionens ökade behov av el. Målet var att delar av åtgärderna skulle vara på plats denna vinter, för att i slutet av 2021 vara helt färdigbyggda. Idag kan konstateras att planen varit framgångsrik: åtgärderna har gett resultat.

Under februari höll vinterkylan Skåne i ett fast grepp. Trots det var driftsituationen i E.ONs elnät i Sydsverige stabil. Detta tack vare de lösningar som Svenska kraftnät och E.ON tagit fram för att motverka kapacitetsbristen i det skånska stamnätet.

Utifrån de behov och planer som är kända idag gör vi bedömningen att tillförseln från stamnätet i Skåne är tillräcklig fram till 2024 då stamnätet är utbyggt, även om det kommer att vara ansträngt

Mats Tullgren, regionnätschef E.ON Energidistribution

Från hösten 2019 fram till i dag har överföringskapaciteten av el till regionen ökat med cirka 150 MW, vilket motsvarar förbrukningen i två städer av Landskronas storlek. När samtliga åtgärder har genomförts till slutet av 2021 ökar överföringskapaciteten – alltså E.ONs effektuttag från transmissionsnätet – till totalt 1 150 MW. Den totala ökningen motsvarar då elförbrukningen i en stad av Malmös storlek.

Idag ser vi att vi tillsammans har lyckats med första delen av planen, nu fortsätter arbetet med övriga åtgärder

Daniel Gustafsson, avdelningschef kraftsystem, Svenska kraftnät

Under normala förhållanden tar det uppåt 10-12 år från beslut om ny ledning eller förnyelse av ledning till att den kan tas i drift. Merparten av tiden går åt till tillståndsprocessen. Själva byggtiden tar 2-3 år.

Att det i detta projekt har gått att öka kapaciteten beror på att Svenska kraftnät respektive E.ON har optimerat befintliga ledningar och stationer. Man har även investerat i ny teknik, bland annat dynamisk ledningskapacitetsmätning, vilket möjliggör att överföringen i ledningarna kan anpassas till de faktiska förhållanden som råder. Även E.ONs flexibilitetslösning SWITCH, en digital handelsplats för effekt där företag kan få betalt för att tillfälligt minska sin elförbrukning eller öka sin elproduktion, har bidragit till ett effektivare utnyttjande av elnätet.

– I februari gjordes köp av flexibilitet som gav 43 MW, vilket är mycket positivt. Digitala lösningar som SWITCH är en del av lösningen, men det kommer att krävas fortsatta investeringar i både region- och lokalnäten för att kunna möte de framtida behoven i Skåne, säger Mats Tullgren.

Parallellt med nämnda åtgärder pågår sedan några år tillbaka även omfattande investeringar av transmissionsnätet som matar in el till regionen. För att underlätta Svenska kraftnäts utbyggnad av stamnätet förstärker E.ON knutpunkterna Söderåsen och Barsebäck. En investering på drygt 35 miljoner kronor.

– För Svenska kraftnät rör det sig bland annat om förnyelse av tre ledningar med en sammanlagd budget på drygt 1,6 miljarder kronor. När dessa långsiktiga investeringar är klara under 2024 ökar överföringskapaciteten till regionen till sammanlagt 2 100 MW, säger Daniel Gustafsson.

Bakgrund

2017 begärde regionnätsägaren E.ON att få öka effekten i nätet från 650 till  1 000 MW i Malmöregionen. Då kapaciteten på transmissionsnätsledningarna Söderåsen-Barsebäck, Barsebäck-Sege och Hurva-Sege var uppnådd kunde Svenska kraftnät inte tillmötesgå den ökade efterfrågan. Ledningarna är nära sin tekniska livslängd och är sedan tidigare planerade att förnyas i det som benämns Västskustförnyelserna. När ledningarna förnyats till modern standard ökar överföringskapaciteten till sammanlagt 2 100 MW.

Projekten prioriterades och ska vara genomförda 2024.

För att möta Malmöregionens effektbehov snabbare tog Svenska kraftnät och E.ON fram en lösningsplan hösten 2019. Fram till idag har den bidragit till att överföringskapaciteten av el till regionen ökat med cirka 150 MW till sammanlagt 900 MW. När alla delar i planen är uppnådda i slutet av 2021 förväntas överföringskapaciteten bli sammanlagt 1 150 MW.