Samarbete för fossilbränslefritt Skåne 2020 - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Samarbete för fossilbränslefritt Skåne 2020

Region Skåne satsar på att bli en klimatneutral region 2020 och samverkar med flera av Skånes energiföretag. Nu har Region Skåne och E.ON Sverige tecknat en avsiktsförklaring om fossilbränslefria och klimatneutrala energilösningar. Förklaringen omfattar även en utredning om leverans av fjärrkyla till sjukhusområdet i Malmö.

Uppdaterat 12 januari 2016

Ett av Region Skånes övergripande miljömål är en fossilbränslefri och klimatneutral och klimatanpassad verksamhet. Ett delmål är att all värme, fjärrkyla och el som Region Skåne använder i sina fastigheter kommer från fossilbränslefria energikällor. Ett annat är att de fordon som Region Skåne använder ska drivas med fossilfritt bränsle.

För att förverkliga bränslestrategin utökas erfarenhets- och kunskapsutbytet, liksom samarbetet, med regionens energileverantörer. Nu fördjupar därför Region Skåne och EON samarbetet på ett antal områden: effektivare energianvändning, minskade energiförluster, att ta tillvara restprodukter och återvinna energi samt tillförsel av förnybar energi.

– Vi gläds över att vi knutit till oss E.ON i vårt långsiktiga arbete för ett fossilbränslefritt Skåne, säger Märta Stenevi (MP), regionstyrelsens 1:e vice ordförande. Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för att göra Region Skåne till en fossilbränslefri region år 2020. Som mervärden får vi energilösningar som främjar skapandet av lokala arbetstillfällen och en regional ekonomisk tillväxt.

– Jag ser fram emot att E.ON genom samarbetet med Region Skåne fortsätter vara med och satsa för en fossilfri fordonsflotta. För att hantera klimatproblematiken måste vi börja med hur verkligheten ser ut. Kopplat till klimatfrågan står transportsektorn för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. Hållbara biobränslen och el är en styrka vi kan bygga på för en fossilfri fordonsflotta. En viktig del i omställningen till mer förnybart är att E.ON också ska hjälpa Region Skåne att bli mer energieffektiva. E.ONs mål är att all energi ska göra nytta, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.