Samhällsviktiga elnätsprojekt ska få bättre fart i tillståndsgivningen

Fem samhällsviktiga elnätsprojekt ska specialstuderas för att ge ett effektivare samarbete myndigheter emellan. E.ONs bidrag i pilotprojektet, en regional kraftledning i småländska Uppvidinge, är en del av att ansluta södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet.

Kraftledningar regionnät
Specialstudier av elnätsprojekt ska ge bättre fart i myndigheternas tillståndsgivning. Foto: E.ON

I september2021 fick Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Energimarknads-inspektionen leder arbetet och ska redovisa uppdraget till Infrastrukturdepartementet senast den 1 maj 2023.   

— Vi är glada över möjligheten att bidra med våra erfarenheter. Regeringens uppdrag och pilotprojektet är av mycket stor betydelse. Kortare ledtider är fullständigt nödvändigt för att klara framtidens energibehov och att ställa om till ett grönt energisystem i Sverige, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution. 

 För närvarande tar det alldeles för lång tid att bygga elnät på de högre spänningsnivåerna, en ledtid på 10 år från ax till limpa är mera regel än undantag. Det är dock inte själva byggnationen som tar tid, utan långa och ineffektiva tillståndsprocesser.  

— Det behövs samordning så att olika myndigheters tillståndsprocesser kan genomföras parallellt, i stället för, som i dag, då det sker efter varandra. Detta är också centralt i regeringens uppdrag. Tidsmässigt behöver tillståndsprocesserna halveras för att möta samhällsutvecklingen och vi har därför stora förväntningar på projektet, säger Martin Höhler, som också efterlyser förändringar i andra regelverk. 

Det är mycket viktigt att branschen får förutsättningar för kraftfulla proaktiva investeringar. Vi vill ha möjlighet att på väl grundade prognoser bygga ut elnätet, vilket inte tillåts idag. Det borde ske genom att tillsammans med andra samhällsaktörer ta fram planer på hur elnäten behöver utvecklas för att möta kommande effektbehov.

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

Energiomställningen accelererar, med en stark utveckling av vind- och solkraftsparker, och den storskaliga elektrifieringen av industrier och transporter har tagit fart. 

— Utbyggnaden av ny produktion måste synkroniseras med utbyggnad och förstärkningar av elnätens kapacitet. Båda komponenterna är avgörande för elförsörjningen. Men då kan elnätets utbyggnad inte endast baseras på anslutningsförfrågningar från kunder, anser han.  

— Det är mycket viktigt att branschen får förutsättningar för kraftfulla proaktiva investeringar. Vi vill ha möjlighet att på väl grundade prognoser bygga ut elnätet, vilket inte tillåts idag. Det borde ske genom att tillsammans med andra samhällsaktörer ta fram planer på hur elnäten behöver utvecklas för att möta kommande effektbehov. 

Behovet av ny produktion är stort i hela landet, särskilt i södra Sverige, menar Martin Höhler. 

E.ONs kraftledningsprojekt ingår i anslutningen av södra Sveriges största vindkraftssatsning, Uppvidingeklustret, som på sikt beräknas kunna bidra med 700 MW installerad effekt till elnätet. Det rör sig om en åtta kilometer lång kraftledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en av de 30 kilovoltledningar som ansluter till Horshagafly. Ledningen ska ansluta 160 megawatt vindkraft fördelade på tre vindparker, vilka ägs av SR Energy AB.  

— Projektet är mycket viktigt, såväl vad gäller att få in mer elproduktion där den behövs som allra bäst, som för att möjliggöra energiomställningen, hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft, säger Martin Höhler.