Intresset för att använda biobränsle ökar i takt med kraven på förnybara energiformer. Användningen av biobränsle, främst för produktion av värme, har stigit kraftigt under den senaste tioårsperioden och förväntas stiga ännu mer, både i Sverige och internationellt.

Förutom att användas som bränsle för framställning av värme och el, utnyttjas bioenergi också allt mer som bränsle för transporter, till exempel i form av etanol och biogas.

Hand lyfter upp sågspån.

Trädbränslen

Vår största biobränsleresurs är trädbränslen. Till exempel grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till framställning av trävaror och papper, samt restprodukter från sågverks-, pappers- och massaindustrin, som spån och bark. Även returträ (utsorterat rivningsvirke) räknas till trädbränslen.

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som i huvudsak består av metan. Biogas produceras exempelvis av matrester från hushåll eller gödsel från lantbruk, men kan också utvinnas ur deponier där organiskt material tidigare lämnats.

Avfall

Avfall räknas som biobränsle och utnyttjas som bränsle för värme- och elproduktion. Huvuddelen av allt avfall kommer från hushållen, en mindre del från industrin. Bara det som inte kan återanvändas eller återvinnas ska gå till förbränning.