Biogas – från organiskt material till ren energi

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan. Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Två olika produktionsprocesser för biogas

Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi. Den biogas som vi tar till vara och använder kommer från två olika produktionsprocesser.

Rötning

Den ena produktionsprocessen, som idag är den vanligaste, är genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Den syrefria nedbrytningen sker dels i rötkammare på reningsverk och i biogasanläggningar, dels i det inre av avfallsdeponier. Det organiska materialet är exempelvis avloppsslam, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter som exempelvis energigrödor och gödsel. Restprodukterna från rötningsanläggningarna kallas för biogödsel och kan användas som ett organiskt gödselmedel.

Beroende på råvarusammansättningen och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan, men även till viss del av koldioxid samt en mindre mängd andra ämnen. För att biogas ska kunna användas som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar.

Termisk förgasning

Den andra produktionsprocessen är termisk förgasning av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter. Den termiska förgasningen av trädbränslen sker genom kontrollerad uppvärmning av bränslena. Uppvärmningen kan ske under tryck eller utan tryckförhöjning. Vid uppvärmningen avges olika gaser som i nästa steg konverteras till metangas.

Kvinna tankar fordonsgas på bensinmack

Fördelar med biogas

För att fasa ut de fossila bränslena räcker det inte med en lösning. Det kommer att krävas många olika typer av teknologier och bränslen. En av dem är biogas. Den stora fördelen med biogas, bortsett från att den är nästan helt koldioxidneutral och inte släpper ifrån sig några andra farliga ämnen, är att den finns här och nu. Och fungerar.

Ur miljösynpunkt har biogasen stora fördelar då det är ett 100 procent förnybart bränsle. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas, Biogas 100, släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram.

Med biogas i tanken kan du köra tolv gånger mellan Stockholm och Malmö innan du har släppt ut samma mängd koldioxid som en dieselbil gör på en enda resa.

Biogas är också en dellösning på två tydliga politiska mål vad gäller sänkta utsläpp av koldioxid från den svenska vägtrafiken, nämligen: 10 procent förnybara drivmedel till år 2020 och en fordonsflotta som är fossilt oberoende till år 2030.