Under ett lager av sand och lera har avlagringarna under högt tryck och hög temperatur omvandlats till kolväten. Olja är den mest använda energikällan i världen och ger både el, värme och fordonsbränsle.

För att på bästa sätt utnyttja energin i de kolväten som råolja består av måste oljan raffineras och krackas, det vill säga delas upp i lätta och tunga delar. De lätta delarna blir bensin, diesel och flygfotogen, medan de tunga eldningsoljorna bland annat används till sjöfarten och i kraftverk.