El kan inte lagras i någon större utsträckning. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion. De stora mängder vatten, som snösmältningen under våren och sommarregnet ger upphov till, sparas i stora vattenmagasin. Magasinen tappas sedan under de delar av året då vattentillrinningen är liten och elbehovet stort, främst vintertid. Det finns många vattenkraftverk i Sverige, ungefär 1800, de flesta är små. Den största delen av vattenkraften produceras i älvarna i norra Sverige eftersom det där finns större vattendrag med högre fallhöjder.

Grundprincipen för vattenkraften

Från vattenmagasinen leds vatten in i en turbin i vattenkraftverket. Vattnet trycker på turbinen – bladen börjar snurra och driver generatorn.

Vattenkraftverk turbin illustration

Så produceras elen med vattenkraft

Vattenmängden i älvarna och landskapets höjdskillnader skapar förutsättningar för vattenkraftverk. Vattendrag som är bäst lämpade för kraftproduktionen har antingen hög fallhöjd eller stort vattenflöde. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fallhöjden och vattenmängden. Det är också anledningen till att den största andelen vattenkraft produceras i de norrländska älvarna.

Vattenkraftproduktion innebär vanligtvis att älven regleras. Vattnet som krävs för elproduktion lagras i vattenmagasin och kan användas i exakt den mängd som behövs för stunden. 

  1. Vattnets lägesenergi utnyttjas för elproduktion.

  2. När vattnet släpps på turbinen faller det nedåt genom en tilloppstunnel eller trycktub. Vattnets tyngd och rörelse får turbinen och generatorn att rotera. Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.

  3. Rörelseenergin omvandlas till elektricitet i generatorn.

  4. Utloppstunneln leder vattnet tillbaka till älven.

  5. Från generatorn förs kraften ut till en transformator där den transformeras upp till en hög spänning innan den distribueras ut till kunderna via stora kraftledningar och med små förluster vid överföringen.

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Fördelar

  • Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla.

  • Sverige har rikligt med vatten.

  • Vatten kan lagras och användas i precis den mängd som behövs för stunden.

  • Det är lätt att reglera vattenkraften. Vattenkraft är en ren och förnybar energiform, den smutsar varken ner luft eller vatten. Naturen fyller på magasinen.

  • Vattenkraften kan användas om och om igen utan att förbrukas.

Nackdelar

Vattenkraftverk medför ingrepp i naturen. Kraftstationer, regleringsdammar, överdämningar och torrläggningar ändrar landskapsbilden och påverkar det naturliga samspelet mellan djur och natur. Modern teknik och ökad kunskap gör dock att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden minskar.

Välfyllda vattenmagasin ger lägre elpriser

På den Nordiska elbörsen Nordpool påverkas priserna av flera faktorer, bland annat hur mycket vatten det finns i vattenkraftverkens vattenmagasin och hur mycket el vi behöver importera till Norden. Välfyllda vattenmagasin är en förutsättning för lägre elpriser på Nordpool.

De mest gynnsamma förutsättningarna för att priserna på Nordpool ska gå ner är: välfyllda vattenmagasin, mild väderlek, lägre priser på utsläppsrätter och ett litet eller obefintligt behov av import av el.

Den största risken för prishöjningar är när det är en kall vinter med dåligt fyllda vattenmagasin.

Nordpool redovisar vattennivåerna i Norges och Sveriges vattenmagasin vecka för vecka och jämför med både genomsnitt och förra året för att man enklare skall kunna dra egna slutsatser. 

Gå in på www.nordpool.com och klicka på "Reservoir" för hela området "El exchange area".  Där visas en bild över det aktuella läget.

Välj förnybar energi

Läs mer om elavtal med förnyelsebar energi.