Visste du att vindkraft har en stark koppling till en annan energikälla? När solen värmer upp olika luftmassor till olika temperaturer skapas luftströmmar. Det är rörelseenergin i dessa som ett vindkraftverk tar tillvara för att generera el.

Hur fungerar vindkraftverk?

illustration hur vindkraft fungerar

Utanpå vindkraftverket

Ett vindkraftverk har oftast två eller tre vingar. Vinden får kraftverkets vingar att snurra. 

Inuti vindkraftverket

Vingarna är fästa i ett nav, som i sin tur är fastsatt i en turbinaxel som leder till en generator.

Från vind till elektricitet

När vingarna får turbinaxeln att snurra skapas rörelseenergi som omvandlas till elektricitet i generatorn.

Ut i elnätet

Vindkraftverket är kopplat till elnätet, där elen tar sig genom transformatorer som ger den rätt spänning innan den används.

Vindkraftverkets placering

Vindkraftverk placeras där terrängen är så öppen som möjligt för att vinden ska kunna utnyttjas maximalt. De mest gynnsamma förutsättningarna finns oftast på höjder, vid kustband och ute på havet. Höjden på vindkraftverket spelar också in – ju högre kraftverket är, desto effektivare är det på att fånga upp vind. Allt oftare placeras vindkraftverk till havs eftersom vindtillgången är jämnare, det blåser starkare och det inte finns några hinder som träd eller byggnader. Tack vare detta producerar ett havsbaserat vindkraftverk ungefär 50 procent mer el än ett på land.

Fördelar med vindkraft

  • Vindkraft är en oändlig och därmed förnybar energiresurs
  • Vinden som skapar energin är gratis
  • Vindkraftverk genererar inga utsläpp eller restprodukter när de satts i drift
  • På land har vindkraftverken liten påverkan på den biologiska mångfalden

Nackdelar med vindkraft

  • Energin från ett vindkraftverk kan inte lagras
  • Vindkraft är väderberoende – vi kan inte påverka om och när det blåser
  • Vindkraftverken påverkar omgivningen eftersom de hörs och syns

Vindkraft i Sverige

Vindkraften växer snabbt i Sverige. I slutet av 2019 fanns det hela 4210 vindkraftverk i landet, med en total installerad kapacitet på 9061 megawatt. Under 2019 producerades hela 20 TWh från vindkraft – motsvarande 12 procent av all el som producerades i Sverige.

Vindkraftens historia

Vinden började tidigt användas som energikälla. Redan 4 000 år f.Kr. hade egyptierna segel på sina båtar, i 1880-talets USA användes vindhjul för att pumpa vatten och väderkvarnar har funnits i Mellanöstern sedan 900-talet. Väderkvarnen spred sig till hela Europa och Kina under 1200-talet för att vid 1800-talets slut ersättas av ångkraft och olja samtidigt som elektrifieringen av landsbygden utvecklades.

Men vindkraften kom tillbaka – på 1890-talet såg den danske meteorologen och aerodynamikern Paul la Cour vindkraftens potential för elproduktion, började utveckla vindkraftverket och utbildade specialister inom ämnet. På 1920-talet fanns hundratals vindkraftverk i drift i Danmark. Johannes Juuls, en av la Cours elever, utvecklade på 1950-talet en vindturbin med en maxeffekt på 200 kilowatt med växelströmsgenerator som blev stilbildande för modern vindkraft.

I samband med oljekrisen på 1970-talet och debatten om kärnkraftsomröstningen på 1980-talet blev vindkraften aktuell i Sverige. Vind som energikälla har den stora fördelen att vara förnybar, till skillnad från uran, kol och olja som tar slut så småningom. De första stora svenska satsningarna på vindkraft gjordes på Gotland av Vattenfall och i Skåne av Sydkraft 1982.

 

Vad innebär förnybar energi?

Vad räknas som förnybar energi, var kommer den ifrån och varför är den så viktig för oss? Lär dig mer om förnybara energikällor och hur vi arbetar med dem.

Vindkraftverk och solcellsanläggning som producerar förnybar energi

Vårt hållbarhetsarbete på djupet

Vill du veta mer om vårt arbete med att skapa hållbara energilösningar både här och nu och i framtiden? Du hittar mer information om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Vattenkraftverk fors

Så fungerar vattenkraft

I Sverige har vi rikligt med vatten som kan lagras och användas om och om igen utan att det förbrukas – en utmärkt källa att utvinna energi ur.

solnedgång över hage med hästar

Energi från solen

Att utvinna energi från solens strålar har många fördelar. Lär dig mer om hur solenergi fungerar och varför det är en riktigt bra och förnybar energikälla.