Energikällor | Så fungerar vattenkraft – energikunskap - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vattenkraftverk

Vattenkraft – i samspel med solen

Lär dig mer om hur vattenkraft fungerar.

El kan inte lagras i någon större utsträckning. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion. De stora mängder vatten, som snösmältningen under våren och sommarregnet ger upphov till, sparas i stora vattenmagasin. Magasinen tappas sedan under de delar av året då vattentillrinningen är liten och elbehovet stort, främst vintertid. Det finns många vattenkraftverk i Sverige, ungefär 1800, de flesta är små. Den största delen av vattenkraften produceras i älvarna i norra Sverige eftersom det där finns större vattendrag med högre fallhöjder.

Grundprincipen för vattenkraften

Från vattenmagasinen leds vatten in i en turbin i vattenkraftverket. Vattnet trycker på turbinen – bladen börjar snurra och driver generatorn.

Grundprincipen för vattenkraften

Så produceras elen med vattenkraft

Vattenmängden i älvarna och landskapets höjdskillnader skapar förutsättningar för vattenkraftverk. Vattendrag som är bäst lämpade för kraftproduktionen har antingen hög fallhöjd eller stort vattenflöde. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fallhöjden och vattenmängden. Det är också anledningen till att den största andelen vattenkraft produceras i de norrländska älvarna.

Vattenkraftproduktion innebär vanligtvis att älven regleras. Vattnet som krävs för elproduktion lagras i vattenmagasin och kan användas i exakt den mängd som behövs för stunden. 

  1. Vattnets lägesenergi utnyttjas för elproduktion.
  2. När vattnet släpps på turbinen faller det nedåt genom en tilloppstunnel eller trycktub. Vattnets tyngd och rörelse får turbinen och generatorn att rotera. Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi.
  3. Rörelseenergin omvandlas till elektricitet i generatorn.
  4. Utloppstunneln leder vattnet tillbaka till älven.
  5. Från generatorn förs kraften ut till en transformator där den transformeras upp till en hög spänning innan den distribueras ut till kunderna via stora kraftledningar och med små förluster vid överföringen.

Fördelar och nackdelar med vattenkraft

Fördelar

  • Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla.
  • Sverige har rikligt med vatten.
  • Vatten kan lagras och användas i precis den mängd som behövs för stunden.
  • Det är lätt att reglera vattenkraften. Vattenkraft är en ren och förnybar energiform, den smutsar varken ner luft eller vatten. Naturen fyller på magasinen.
  • Vattenkraften kan användas om och om igen utan att förbrukas.

Nackdelar

Vattenkraftverk medför ingrepp i naturen. Kraftstationer, regleringsdammar, överdämningar och torrläggningar ändrar landskapsbilden och påverkar det naturliga samspelet mellan djur och natur. Modern teknik och ökad kunskap gör dock att miljöpåverkan från kraftverken hela tiden minskar.

Vatten i skog

Om vattenmagasin

El kan inte lagras i någon större utsträckning. Det kan däremot vatten som ska användas för elproduktion.

De stora mängder vatten, som snösmältningen under våren och sommarregnet ger upphov till, sparas i stora vattenmagasin. Magasinen tappas sedan under de delar av året då vattentillrinningen är liten och elbehovet stort, främst vintertid.

Välfyllda vattenmagasin ger lägre elpriser

På den Nordiska elbörsen Nordpool påverkas priserna av flera faktorer, bland annat hur mycket vatten det finns i vattenkraftverkens vattenmagasin och hur mycket el vi behöver importera till Norden. Välfyllda vattenmagasin är en förutsättning för lägre elpriser på Nordpool.

De mest gynnsamma förutsättningarna för att priserna på Nordpool ska gå ner är; välfyllda vattenmagasin, mild väderlek, lägre priser på utsläppsrätter och ett litet eller obefintligt behov av import av el.

Den största risken för prishöjningar är när det är en kall vinter med dåligt fyllda vattenmagasin.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018