Hållbara städer | Närboende eller markägare vid Högbytorp - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Bonde rider på häst över äng

För dig som är närboende eller markägare

Bygget av kretsloppsanläggning och den 23 kilometer långa fjärrvärmeledning (även kallad transitledning) startade i mars 2017. Arbetet kommer att innebära en hel del påverkan på trafik och boende, framförallt längs Enköpingsvägen och i Kungsängen.

Här nedan hittar du som bor i Upplands-Bro eller Järfälla information samt frågor och svar.

För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Upplands-Bro och Järfälla till denna nya kretsloppsanläggningen anläggs en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning från Säbyverket i Järfälla upp längs Enköpingsvägen till Högbytorp i Upplands-Bro. Ledningen anläggs med hjälp av Svevia men det är E.ON som är projektägare.

Grävarbetet i Kungsängen är igång

Nu har vi påbörjat grävarbetet på Enköpingsvägen. Passagen via Kungsängen har vi valt att genomföra i olika trafiketapper där du som boende kan beröras genom nya ljussignaler, men även genom avstängda bilvägar, gångvägar och cykelvägar. Under avstängningen leds trafikanter, cyklister och fotgängare till omledningsvägar vilket riskerar att göra restiden lite längre än vanligt.

Grävarbetet på Enköpingsvägen har påbörjats på sträckan mellan Kungsängens infartsparkering och centrumrondellen. Under byggperioden är vägen avstängd för trafik. Parallellt med detta utförs även arbete på sträckan mellan centrumrondellen och Skolvägen, där vi breddar befintlig gång- och cykelväg innan ledningsgrävningarna påbörjas.

För en bättre översyn av trafikomläggningen, se karta. Vi hoppas på överseende under perioden av grävarbete, avstängningar och omledningsvägar. 

Informationsmöte i februari

Vi vill berätta mer om hur arbetet i Kungsängen fortskrider och arrangerar för andra gången öppet hus i Kommunhuset (Furuhällsplan 1) i Kungsängen, torsdagen den 15 februari. Våra medarbetare och representanter från kommunen kommer att finnas på plats i olika stationer. Kom när det passar dig mellan klockan 17 och 19. Vi bjuder på fika.

Frågor och svar

Varför behövs en ny fjärrvärmeledning?

I och med bygget av kretsloppsanläggningen anläggs en tillhörande fjärrvärmeledning som kopplar ihop fjärrvärmenäten i Järfälla och Upplands-Bro. Ledningen möjliggör effektiv distribution av den lokalt producerade värmen till hushåll och företag i anslutna kommuner. Samtidigt möjliggör den nya ledningen att ännu fler bostadsområden kan anslutas till denna klimatsmarta och tillförlitliga energikälla vilket bidrar till en hållbar tillväxt. Genom transitledning utvecklar vi även fjärrvärmeanvändningen för framtiden, till exempel genom att möjliggöra för att ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Varför dras fjärrvärmeledningen längs Enköpingsvägen?

E.ON och Upplands-Bro kommun har utrett flera alternativ för ledningssträckning genom Kungsängens tätort och enats om att förlägga fjärrvärmeledningarna i Enköpingsvägen.

Enköpingsvägen valdes av främst tre anledningar:

  • Minst påverkan på boende i området
  • Påverkar befintliga VA-ledningar i mindre utsträckning jämfört med andra alternativ
  • Av hänsyn till framkomlighet för räddningstjänsten

Vilka alternativa ledningssträckor har utretts?

Olika ledningssträckor har utretts av E.ON för fjärrvärmeledningen. Strandvägen och Skyttens väg har varit några av dem. På grund av till exempel VA-ledningar, kommande VA-arbeten, dålig beskaffenhet i mark såsom tvungen sprängning av berg, gammal sjöbotten med mera, så enades man tillsammans med kommunen om att Enköpingsvägen är det alternativet med minst påverkan i ett större perspektiv.

Arbetena med att lägga ned fjärrvärmledningar kräver ett arbetsområde som omöjliggör trafiksäker passage för ett vanligt trafikflöde samt att hänsyn till entreprenörens säkerhetsföreskrifter för arbetsmiljö måste följas. Omledningsvägen via Skyttens väg är också det alternativet för trafik (ej buss och byggtrafik) som bedöms som den enda möjliga då denna valdes efter utredning med vägbredder, gatuparkeringsregler etc i resten av Kungsängens tätort.

Hur kommer arbetet att påverka mig som boende i Upplands-Bro kommun?

Av det anläggningsarbete som görs från Stäketsundet upp till Högbytorp så är det framförallt i Kungsängen som det kommer märkas och störningar uppkomma. E.ON kommer löpande att informera om arbetet både här och i lokaltidning, men också genom utskick till närboende.

Hur kommer arbetet i Kungsängen centrum att gå till?

Arbetet i Enköpingsvägen, mellan Svartviksbacken och Bygdegårdsvägen, kommer att utföras i fem trafiketapper. I vissa av etapperna kommer vägen att stängas av för trafik. Trafiken kommer då att ledas om på andra gator och ljussignaler kommer att användas.

Från Lennartsnäsvägen kommer även en ny ledning att anläggas längs Granhammarsvägen för att sammankoppla de nya fjärrvärmeledningarna mot befintligt fjärrvärmenät. 

Löpande information om detta kommer att publiceras här.

Vilka tidsplaner gäller för arbetet i Kungsängen?

Arbetet genom Kungsängen utförs i olika trafiketapper och beräknas pågå till och med våren 2019.

Grävarbetet i Enköpingsvägen utförs på sträckan mellan Svartviksbacken och Bygdegårdsvägen.

I början av januari påbörjades själva grävarbetet av sträckan mellan Kungsvägen och Skolvägen, där trafiken kommer att stängas av helt under vissa perioder och då ledas om via Bygdegårdsvägen-Skyttens väg-Kungsvägen. Grävarbetet beräknas pågå till sommaren 2018. När denna sträcka är färdigställd påbörjas grävarbeten i Enköpingsvägen på sträckan Svartviksbacken-Kungsvägen. Även cykel- och gångtrafiken kommer att ledas om till Skolvägen, Övre Korsängsvägen, Korsängsvägen, Knektvägen och Centrumvägen. Dessa arbeten beräknas pågå till höst/vinter 2018.

Finns det några beräkningar på förväntad trafikökning under omledningstiden?

Nej, inga beräkningar finns, då det är svårt att förutse hur många som väljer att ta andra vägar än just omledningsvägen, till exempel att fortsätta på E18.

Kommer kommunen utföra några andra åtgärder för att hastigheten på omledningsvägen hålls enligt skyltar?

Trafikanordningsplaner med detaljer kring skyltning och hastigheter ska tas fram av E.ONs entreprenör, som kommunen sedan godkänner.

Varför behövs ett års trafikomledning för anläggningsarbetet på cirka en kilometer genom Kungsängens centrala?

Trafiketapperna har tagits fram i samråd med kommunen, räddningstjänsten samt Nobina/SL för att nå bästa möjliga framkomlighet under entreprenadtiden och samtidigt kunna ha en tillfredställande framfart på själva entreprenaden. Arbetet med att förlägga fjärrvärmeledningar har generellt ganska långa ledtider, då det är många arbetsmoment som ska utföras per sträcka så som schakt, ev. sprängning, rörläggning, svetsning, röntgen, täthetsprovning, förvärmning, skarvisolering, inmätning, återfyllning och asfaltering.

Sammankopplingen av fjärrvärmenätet i Järfälla med den nya kretsloppsanläggning i Högbytorp innebär att du som Järfällabo snart kan få din el och värme från lokal och återvunnen energi.

Arbetet med fjärrvärmenätet kommer att göras i etapper. Det startade i våras och planen är att allt ska vara klart till sommaren 2019. Vi hoppas att du har överseende med att vi bygger och gräver längs med och väster om E18 i Järfälla.

Trafikavstängningar

Trafiken mellan korsningen Skarprättarvägen-Enköpingsvägen och cirkulationsplatsen Skarprättarvägen-Enköpingsvägen i Järfälla kommer att vara avstängt mellan 18 december 2017 och 24 april 2018 på grund av byggarbete. Genomfart genom Galgbacken till Kallhällsleden kommer att vara öppen men med begränsad framkomlighet.

Cykel och gående kommer inte att beröras i någon större utsträckning.

Frågor och svar

Varför gräver E.ON och Svevia i Järfälla?

I Högbytorp i Upplands-Bro bygger E.ON just nu framtidens kretsloppsanläggning i form av en biogas- och kraftvärmeanläggning. För att kunna ansluta de befintliga fjärrvärmenäten och nya bostads- och industriområden i Järfälla och Upplands-Bro till den nya produktionsanläggningen anläggs en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning. Ledningen anläggs med hjälp av Svevia, men det är E.ON som är byggherre.

Hur länge kommer grävningarna att pågå i Järfälla?

Hela anläggningsarbetet är indelat i fyra etapper.

Etapp 1 är cirka 6 kilometer lång och går igenom Järfälla kommun. Grävarbetet startar vid Säbyverket i Järfälla och inleds under april/maj 2017 och kommer pågå fram till februari 2018.

Etapp 1 är i sig indelad i 15 delsträckor på cirka 500 meter och arbete kommer att pågå samtidigt i 4 till 6 delsträckor under tiden maj 2017 till januari 2019.

Hur löser ni trafiksituationen vid förläggning av ledningen?

I de fall som krävs så lägger vi om trafiken till andra gator, enkelriktning av vissa sträckor samt ljusreglerad skytteltrafik. Vissa busslinjer får tillfälligt omlagd körväg och flyttade hållplatslägen.

Vad är det för typ av ledning som grävs ned?

Fjärrvärmeledningen blir 23 kilometer lång och består av dubbla rör som var och en har en yttre diameter på 900 millimeter. Förläggningsdjupet varierar mellan 60 centimeter till 2 meter på de djupaste ställena.

Hur påverkas området runt om under arbetet med transitledningen?
Områdena i anslutning till gator eller ytor där vi bygger ledningen kommer att påverkas så tillvida att man kommer att både se och höra arbetet. Framkomligheten kan också påverkas under arbetets gång.

Varför behövs ny fjärrvärmeledning?

Med den nya ledningen kommer befintliga fjärrvärmenät i Järfälla och Upplands-Bro att kopplas samman till ett sammanhållet fjärrvärmenät samtidigt som vi kan ansluta nya områden till denna pålitliga och klimatsmarta energiform.

Genom denna transitledning kan vi dessutom effektivisera och utveckla fjärrvärmeanvändningen för framtiden exempelvis genom att kunna ta emot spillvärme från andra aktörer och anpassa värmen till kundernas behov.

Utbyggnad av fjärrvärmenätet

Den här sidan uppdaterades 16 februari 2018
av E.ON Värme