Hållbara städer | Vad är en hållbar stad? - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
barn i stad

Hållbara städer är nyckeln till ett hållbart samhälle

De växande städerna medför miljöproblem som ibland kan bli mycket påtagliga. Men de innebär också möjligheter ur miljösynpunkt. När människor bor tätt så kan uppvärmningen ske mer effektivt och det blir enklare att ta tillvara och återvinna energi. Möjligheterna att skapa energieffektiva transporter blir också större när många människor finns på en begränsad yta.

Vi planerar för framtiden

Det är viktigt att energifrågorna kommer in tidigt i planeringen och att det skapas möjligheter att göra långsiktiga investeringar. Ett exempel är uppbyggnaden av fjärrvärmesystem eller robusta elnät som klarar att hantera väderberoende elproduktion, småskalig produktion och laddning av elbilar. Ett annat exempel är investeringar i kretsloppssystem som gör att städernas avfall kan bli biogas vilket i sin tur kan återföras som nyttighet till staden genom bland annat transportsektorn.

Vi på E.ON satsar på hållbara städer genom att delta som en partner i flera projekt i nya och gamla stadsdelar. Två exempel är Västra Hamnen och Hyllie i Malmö.

Alla hus måste bli bättre

Under 1960 och 1970-talen byggdes rekordmånga hus i Sverige. Många av dessa har idag stora behov av renovering och energieffektivisering. Det är en stor utmaning för samhället att rusta upp bostäder med dålig energieffektivitet. Vi på E.ON har samarbete med några fastighetsägare för att testa och utvärdera insatser i miljonområdena bland annat med Trianon på Lindängen i Malmö. Att energiföretag på detta sätt tar investeringarna i fastighetsbeståndet är en modell, men för att utnyttja de stora möjligheterna till energieffektivisering i fastighetsbeståndet krävs fler lösningar. Där är kommunernas och statens roll av stor betydelse.

Fjärrvärmenätet – en hörnsten i en hållbar stad

När människor bor tätt i stadsmiljö så är fördelarna med ett fjärrvärmesystem stora. Energiförlusterna blir små när det finns förutsättningar för näten att vara finmaskiga, och omgivande industrier och andra verksamheter med spillvärme kan leverera in denna energi som ett komplement till fjärrvärmeproduktionen. Med nuvarande utformning av byggregler från Boverket begränsas fjärrvärmen.

Dessa byggregler bör snarast ändras så att de istället styr mot energieffektivare byggnader. För att utveckla fjärrvärmen i framtiden krävs inte bara politiska beslut, utan också ett ökat kundförtroende. Möjligheterna för kunden att själv välja leverantör är alldeles för begränsade idag. Vi på E.ON vill därför ha ett öppnare tillträde till fjärrvärmenäten. Vi beklagar att regeringen valt att inte införa ökad konkurrens i fjärrvärmenäten, men vi samarbetar med den enda kommun som beslutat sig för att bygga ett eget öppet nät – Täby.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018