Om E.ON | Hållbarhet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Hand håller i sädesslag

E.ON och hållbarhet

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

I september 2017 blev vi utnämnda till Sveriges mest hållbara energibolag i studien Sustainable Brand Index B2B. Studien utgår ifrån FN:s 10 principer om miljöansvar och socialt ansvarstagande och FN:s globala hållbarhetsmål. Det bekräftar att vårt hårda arbete för hållbarhet gör skillnad och märks. Men vi nöjer oss inte med det – tvärtom. Vi satsar vidare för att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi och på att fullt ut möta de behov som växer fram i det nya energilandskap som håller på att ta form.

Vår vision är att förnya Sverige

År 2025 kommer vi enbart erbjuda 100% återvunnen och förnybar energi. "Helt hundra 2025" är ledstjärnan som genomsyrar vårt arbete framöver. Det, och att göra det enkelt för våra kunder att leva hållbart. Vårt mål är ett samhälle som drivs av naturens kraft, inte på dess bekostnad.

Vårt miljöarbete

Varje dag gör E.ONs verksamhet direkt nytta genom att förse samhället med el, värme, gas och olika tjänster som till exempel energieffektivisering och installation av solceller. Samtidigt har vi och hela energibranschen också en påverkan på miljön. Därför måste vi aktivt arbeta för att hitta lösningar som driver oss mot en hållbar utveckling.

Under 2018 kommer vi fortsätta målmedvetet arbeta med relevanta mål som finns angivna i FNs Agenda 2030. Principerna ställde vi oss tidigt bakom. Frågorna har vi jobbat med under lång tid.

1

Våra miljömål

2016 fastställde vi våra miljömål och arbetet att nå dem fortsätter. Vår långsiktiga miljöambition baseras på ett systematiskt arbete med våra mest betydande miljöaspekter som grund – utsläpp av växthusgaser, resurshushållning och förhindrande av oplanerade utsläpp till luft, mark och vatten.

2

Hållbar arbetsmiljö

Vi har bestämt oss. Vi ska förnya energiförsörjningen. Men vi arbetar också med frågor kring hur vi som företag agerar i de länder, kulturer och samhällen där vi verkar. Både gentemot vår omgivning och våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter, men även hur vi beter oss mot vår egen personal.

3

Våra värderingar

Våra värderingar handlar om respekt, öppenhet och om att vara inkluderande. Värderingarna är kompassen som anger riktningen för våra idéer, beslut och handlingar. De lägger grunden för vår affärsetik, hur bolaget styrs och hur vi uppträder mot varandra, våra kunder och leverantörer.

Det hållbara livet

I centrum för det nya energilandskapet står våra kunder. Vår drivkraft är att hjälpa människor att få det bättre utan att tära på naturen. När du väljer våra produkter och tjänster ska det automatiskt vara ett enkelt och ett hållbart val.

Vi gläds också åt att allt fler kunder väljer förnybar el- och värme. Störst blir vinsten för miljön, klimatet och kommande generationer – våra barn och barnbarn.

Vi tror på hållbara städer

Vi på E.ON satsar på hållbara städer genom att delta som en partner i flera stadsbyggnadsprojekt där energin används effektivt och där resurser återvinns. Ett exempel är uppbyggnaden av fjärrvärmesystem eller robusta elnät som klarar att hantera väderberoende elproduktion, småskalig produktion och laddning av elbilar. Ett annat exempel är investeringar i kretsloppssystem som gör att städernas avfall kan bli biogas vilket i sin tur kan återföras som nyttighet till staden genom bland annat transportsektorn.

Vi satsar på hållbara transporter

Vi menar att transportsektorn är nyckeln till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar omställning av energisystemet i Sverige. Vi arbetar med både förnybara lösningar och effektivare användning av energi och drivs av att vi som energiföretag kan bidra till samhällets mål och ett mer hållbart energisystem.

Transportsystemet behöver använda energi mer effektivt och öka användningen av nya drivmedel som biogas och el. Biogas utnyttjar avfall för att göra bränsle, el är effektivt. Därför satsar vi på det.

Så kan ditt företag också köra hållbart

Engagemang för ett mer hållbart samhälle

Vårt arbete fokuserar på ungdomar och familjer, mångfald och det hållbara samhället. Vi är engagerade i projekt inom olika områden, men vill alltid att våra sponsringsåtaganden har en koppling till våra värderingar. Det finns ett nyckelord som all vår sponsring lutar sig emot, och det är samhällsengagemang.

Så arbetar vi med samhällsengagemang
Den här sidan uppdaterades 17 december 2018