Vi samarbetar med framförallt Region Skåne, genom projektet FUTURE, för att utveckla ett energisystem och koncept för integrationen mellan avfall och energi på Malmö sjukhusområde. Totalt ingår 19 partners från offentlig och privat sektor i projektet som är finansierat genom Interreg ÖKS.

Projektets mål

Mål för projektet är att

  • skapa möjligheter för ett flexiblare energisystem
  • utveckla energieffektiva lösningar för byggnader
  • öka resurseffektiviteten genom cirkulära lösningar
  • främja ett intelligent materialutnyttjande och begränsa produktionen av nya material

Förutom de mer tekniska målsättningarna, så är ett övergripande mål att utveckla samarbetet inom Greater Copenhagen genom dess position inom energi- och resursområdet.

Projektets case

Projektet har sju case som var för sig arbetar med olika aspekter av problemställningen. Det handlar om allt från smart lagring av energi, smarta energinät och cirkulära lösningar som stödjer resurseffektivitet. Vi på E.ON medverkar i tre av dessa.

ectogrid™ – att skapa värden genom att dela och balansera energiflöden

I det här caset kommer en demonstrationsanläggning för Ectogrid att etableras på två byggnader inom Malmö sjukhusområde. Syftet är att hitta möjligheter att balansera samtida värme- och kylbehov mot varandra och därmed reducera behovet av tillförd energi.

En sjukhusbyggnad skiljer sig från många andra byggnader då den nästan alltid innehåller en mängd olika typer av funktioner med olika typer av energibehov samtidigt, som dessutom är av samhällskritisk karaktär.

Projektet möjliggör, förutom konceptutveckling och utveckling av vår mjukvaruplattform, för oss att bygga upp specifik kunskap hur vi kan implementera Ectogrid i sjukhusmiljö.

En energirevolution

ectogrid™ gör det möjligt ta tillvara på den energi som städerna sprutar ut idag genom att koppla ihop byggnader med olika energibehov, och därmed utnyttja varandras restenergi.

Energioptimering genom uppkopplade byggnader mot smarta nät

Fokus för detta case är att koppla upp byggnader mot energinät med smarta funktionaliteter vilket leder till en bättre interaktion mellan produktion, distribution och användning av energi. Det smarta nätet möjliggör styrning och optimering av både energi och effekt på lokal nivå i byggnader samt på systemnivå. 

Vi har tillsammans med Regionfastigheter installerat utrustning för att kunna styra värmesystemet i en byggnad (byggnad 46) på sjukhusområdet i Malmö. Byggnaden styrs nu kontinuerligt med hjälp av en utvecklad algoritm med ambition att tillhandahålla bästa komfortvärme till lägsta energiförbrukning (så kallad komfortstyrning) samt att genom kortare styrningar justera effektuttag (så kallad effektstyrning).

Vi har även installerat drygt 100 givare för mätning av inomhustemperatur. Insamlad data kommer att användas för analys och visualisering.

Effektstyrning
Effektstyrning

Cirkulära lösningar med integration mellan energi, resurser och avfall

Syftet med caset är att förbättra resurseffektiviteten genom att visualisera hela resurskedjan, från inkommande material, vatten och energi till avfall som i sin tur kan återföras i form av energi eller återvunna material.

Projektet vill dels förbättra avfallshanteringen inne på sjukhuset, vilket är något som Region Skåne fokuserar på. För att uppnå detta har vi arbetat fram en ny avfallsprocess som ska frigöra tid för vårdpersonal till att arbeta med patienter.

Vi kommer genom mätning och analys titta på hur sortering sköts samt arbeta med utbildning för att förbättra sorteringen. Tillsammans kommer vi undersöka hur plasten hanteras, och vilka förbättringsmöjligheter som finns, till exempel hur stor andel kan verkligen materialåtervinnas och finns det alternativa material för den plast som inte kan det? 

Vårt fokus ligger i att utveckla en resursdeklaration, där syftet är att visa hur en fastighet och de personer som verkar i den fastigheten, presterar med avseende på energi, vatten och avfall. För att utveckla deklarationen digitalt har vi inlett ett samarbete med Position Green, som redan idag arbetar med hållbarhetsredovisningar åt bland annat Region Skåne.

Mer om Projektet FUTURE

Projektet FUTURE har beviljats stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak för sin idé om öka andelen använd förnybar energi hos offentliga myndigheter.

Logotyp Interreg ÖKS