Lokal energiproduktion | Frågor och svar - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Solceller i Simris

Svar på dina frågor!

Får vi som elnätskunder reda på resultatet av projektet och vad händer när teståret är slut?

På Mina sidor kan du följa din förbrukning timme för timme. Vi har även en ambition att skapa en visualiseringsplattform där både produktion och last för projektet kan följas i realtid. Hur projektet fortskrider kan du läsa om här på eon.se.

Under projekttiden kommer vi att samla in fullständiga data om hur systemet och våra anläggningar fungerar, för att förstå effekterna på tekniken under olika omständigheter. Där ligger vårt fokus nu, men vi har även funderingar kring att utveckla projektet vidare. Till exempel finns det tankar om att lägga till styrenheter för att optimera elen mer. Framtiden får avgöra hur projektet tas vidare, men säkert är att E.ON tar fullt ansvar för de anläggningar som installeras och kommer att låta vindkraftverket och solcellerna fortsätta att producera förnybar el så länge som möjligt.

Lokala Energisystem är ett tidsbegränsat projekt. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att det ska bli permanent?

Såsom utvecklingsprojekt ofta bedrivs så finns inte allt utstakat från början, vi hoppas att lärdomar i projektet kommer svara på denna fråga.

Vad innebär lokal elförsörjning och förnybar produktion?

Lokal energiförsörjning innebär att el produceras lokalt på plats. Lokal produktion av el genomförs företrädelsevis med lokala resurser, som vindkraft, solceller eller värmekraft som eldas på lokala restprodukter, till exempel sopor. Vi ser gärna att el både produceras och förbrukas lokalt. Produktionen görs alltså för de användare som bor och verkar i området. På detta sätt undviker vi att transportera elen långa sträckor och vi skapar lokal nytta.

Förnybar produktion innebär att elen produceras av förnybara resurser. Det kan handla om vinden som får vindturbinen att snurra. Det kan också handla om att solen lyser på solcellerna som i en process genererar elektricitet eller att biogas används som bränsle i en generator (biogas är rötat biologiskt avfall och bidrar inte till några nya koldioxidutsläpp, utan är ett slutet kretslopp).

Hur får E.ON nytta av projektet?

Tittar vi framåt i tiden, tror vi oss se att människor är intresserade av att gå samman och lösa sina energibehov med lokalt producerad, företrädesvis förnybar, energi. Detta kommer att ske i större skala om 10, 20 kanske 30 år. Vi ser en affärsmöjlighet i detta, då vi har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga och driva anläggningar. Men små mikronät har speciella förutsättningar och kräver en delvis annan teknik. För att kunna erbjuda detta när efterfrågan finns, måste vi lära oss att använda tekniken rätt.

Det ligger också på oss som stort företag att driva utvecklingen av energisystemet, skapa en marknad för ny teknik, gå före i energiomställningen och tillmötesgå kunders och politikers krav på samhällsutveckling. Vi behöver se över sätten vi investerar i elnätet och tänka effektivt och innovativt och samtidigt vara behjälpliga i integrationen av förnybar produktion.

På vilket sätt blir ett nytt, lokalt energisystem bättre för mig som elnätskund?

Vi tror att ett lokalt nytto-fokus alltid är bra för samhället och vårt ekosystem. Vi hoppas att med detta projekt kunna öka integrationen av förnybar produktion och förbättra möjligheterna att titta på energisystem utifrån lokala behov och nyttor. Syftet med projektet är att utveckla energisystemet och du som kund i det utvalda området har möjlighet att ta del av det, både medverka och öka din kunskap.

Det här projektet kommer inte att försämra för dig varken vad det gäller leverans av el eller elens kvalitet. Vi kommer konstant att ha ett backupsystem och möjlighet att gå tillbaka till tidigare läge och är mycket måna om att fortsatt uppfylla vår leveransskyldighet.

Varför har E.ON Energidistribution valt ut just vårt område?

Vi väljer områden i våra elnät där vi ser att det skulle fungera med ett lokalt energisystem utifrån hur elnätet är byggt idag. Vi tittar också på vilka typer av kunder som bor i området och vad det skulle kunna finnas för lokala fördelar, exempelvis i form av samarbeten eller lokala bränslen. Öar och kustnära områden har varit intressanta i urvalet då det är ett bra vindläge.

Hur ser tidsplanen ut?

Vi startade undersökningar av möjliga platser i april 2015. Då undersökte vi ett antal platser avseende teknisk utformning, områdenas förbrukningsmönster och liknande. I slutet av 2015 valdes en plats utanför Sundsvall som fokusområde för denna pilot. I mars 2016 skickades tillståndshandlingar in till kommunen. Projektet kom under 2016 med som del i ett större EU-projekt kring framtens elnät. Det innebär att tidplanen måste hållas mycket striktare för att stämma in i EU-projektets övriga delar. Eftersom tillståndet överklagades på platsen, som heter Åstön, beslutade E.ON att flytta projektet. Den nya platsen heter Simris och är en by som ligger på Österlen i Skåne. Tidplanen för byggnation av de tekniska delarna är satt till våren/sommaren 2017.

Innebär ett nytt energisystem att det kan bli dyrare för mig som elnätskund hos E.ON?

Nej, det kommer att förbli samma priser och marknadsmässig prisutveckling för dig som tidigare, liksom för alla E.ON-kunder. Du kommer självfallet att fritt kunna välja elleverantör även under och efter projektets gång. Detta projekt påverkar inte din kostnad om du inte aktivt väljer att vara en del av projektet, vilket vi hoppas på att du ska vilja.

Finns det risker för mig som kund i detta projekt? Kan jag stå utan ström?

Nej, leveranssäkerheten påverkas inte på grund av projektet. Den största skillnaden blir att du vet exakt varifrån din el kommer. Du kommer att kunna få ut mer information om hur ditt förbrukningsmönster ser ut, vilket i sin tur ger dig möjligheter att effektivisera din energianvändning.

Varför behöver E.ON genomföra tester i vårt område?

Vi har naturligtvis gjort beräkningar för att försäkra oss om att systemet fungerar, men för att vara riktigt säkra, behöver vi göra tester i stor skala. I princip ska ni som kunder inte märka av testerna. Allt ska fungera precis som vanligt. Sedan vill vi att våra kunder ska vara positiva till att bidra till att utveckla nya energisystem som är skonsamma för klimatet och som utvecklar vår infrastruktur kring energi. Och det skapar möjligheter för de kunder som tycker det är spännande att engagera sig i sin energianvändning.

Ska vi som kunder betala detta?

Ni kommer inte att få några särskilda kostnader eller ens förändringar i leveransen som effekt av projektet. Projektet är en del av vårt utvecklingsarbete och bekostas av medel avsatta för utveckling.

Den här sidan uppdaterades måndag 14:18
av E.ON Energidistribution