För att kunna skapa en mer hållbar framtid behöver vi utnyttja lokala förnybara energikällor och använda energin på ett smartare sätt. Samtidigt ökar intresset för att producera egen el, framförallt via solceller på taken. Därför har vi startat ett utvecklingsprojekt med målet att göra avgränsade områden i Sverige självförsörjande på förnybar el. Simris är först och just nu det enda.

Ett steg mot att förnya Sverige

Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt som testar att göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el från solceller och vindkraft under avgränsade perioder. Framöver hoppas vi att samma teknik kan användas även på andra platser, kanske i ett storstadskvarter eller på en liten ö i havet. Vi ser det som ett komplement till dagens energisystem med stora, centrala kraftverk och långa transportsträckor.

Vi testar ett lokalt energisystem

I den skånska byn Simris testar vi Sveriges första lokala energisystem med energi från solen och vinden.

Fördelar med lokala energisystem

solpark

Lokala energisystem öppnar upp för helt nya möjligheter att ta vara på lokal elproduktion från förnybara energikällor.

Hundpromenad

När elen produceras lokalt ökar medvetenheten kring energi, vilket förhoppningsvis leder till att den används mer effektivt.

Soläng

Elförsörjningen till små orter kan bli mer stabil, framförallt där ledningarna idag är långa och väderutsatta.

Vindkraftverk och solcellsanläggning i Simris

Genom att transportsträckan blir kortare kan energiförlusterna minskas.

Så fungerar det

vindkraftverk

Produktion där den behövs

Elen kan komma från flera mindre producenter, till exempel från solceller på villatak eller ett litet vindkraftverk som några grannar investerat i tillsammans. Allt beror på de lokala förutsättningarna.

Solceller

All energi gör nytta

Ett smart styrsystem ser till att produktionen matchas mot konsumenternas behov och användande. El som produceras under dagen, när produktionen är hög och människor inte är hemma, kan i framtiden säljas till exempelvis en förskola.

Batteri

Batterier jämnar ut

Vid produktionstoppar, till exempel när det blåser eller solen skiner mycket på dagen, lagrar batterier elen. När den sedan behövs som mest, vid konsumtionstoppar då människor är hemma på kvällen, laddas de ur.

Hus

Medveten konsumtion

Vem som helst kan enkelt följa produktionen i systemet i realtid via nätet. Vi har tagit fram en visualisering som visar hur den el som används har producerats, hur laddade batterierna är och när reservkraftverket går igång.

Frågor och svar om lokala energisystem

Varför satsar ni på lokala energisystem?

När vi blickar framåt i tiden, tror vi oss se att människor är intresserade av att gå samman och lösa sina energibehov med lokalt producerad, företrädesvis förnybar, energi. Detta kommer att ske i större skala om 10, 20 kanske 30 år. Vi ser en affärsmöjlighet i detta, då vi har en lång och gedigen erfarenhet av att bygga och driva anläggningar. Men små mikronät har speciella förutsättningar och kräver en delvis annan teknik. För att kunna erbjuda detta när efterfrågan finns, måste vi lära oss att använda tekniken rätt. Vi är en av få aktörer som kan göra det på riktigt.

Varför har E.ON Energidistribution valt ut just Simris?

Vi väljer områden i våra elnät där vi ser att det skulle fungera med ett lokalt energisystem utifrån hur elnätet är byggt idag. Vi tittar också på vilka typer av kunder som bor i området och vad det skulle kunna finnas för lokala fördelar, exempelvis i form av samarbeten eller existerande förnybar produktion. Öar och kustnära områden har varit intressanta i urvalet då det är ett bra vindläge.

Vem betalar för projektet i Simris?

Detta är ett projekt som får stöd av EU inom ramen för deras innovationsprojekt Horizon2020 och programmet InterFlex. Det har kostat cirka 35 miljoner kronor, varav E.ON står för cirka 50 procent.