Elnätsinvesteringar | Anslutning av vindkraft - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av vindkraft

Planerade markkablar inom Aneby, Jönköpings och Nässjö kommuner

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga nya 30 kV markkablar för anslutning av de planerade vindkraftparkerna Älgön och Knohult. Syftet med kablarna är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. Nybyggnationen medför att nytt tillstånd (nätkoncession) kommer att sökas. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Kablarna planeras mellan en befintlig transformatorstation i Barkeryd och en samlingsstation i respektive vindkraftpark. Ett utredningsområde har studerats och inom detta har ett antal alternativa och kombinerbara stråk identifierats. Kablarna beräknas bli cirka 17-25 kilometer långa beroende på vilken sträckning som slutligen väljs.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende natur-, vatten- och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på vilket stråk och sträckning som väljs. Påverkan på berörda intressen kommer att redovisas i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan.

Vi välkomnar dina synpunkter

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas till Viktoria Renberg, ÅF Industry AB, Box 585, 201 25 Malmö, eller e-post viktoria.renberg@afconsult.com. Frågor kan även besvaras via telefon 010-505 25 89.

Kontakta oss

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution