Elnätsinvesteringar | Omprövning av elnätet - Bandsjö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Förstärkning av elnätet

Ombyggnation av två kraftledningar mellan Bandsjö-Granlo (L22) och Bandsjö-Ortviken (L23) i Sundsvall och Timrå kommuner.

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har sökt och erhållit tillstånd (koncession) för ombyggnation av två befintliga 130 kV kraftledningar mellan Bandsjö-Granlo (L22) och Bandsjö-Ortviken (L23 ) i Sundsvall och Timrå kommuner.

Lokalisering och utformning

Inom ramen för tillståndsprövningen utreddes såväl befintliga som nya lokaliseringar och utföranden av ledningarna. Det förordade alternativet, vilket också nu har erhållit tillstånd, innebär att de båda ledningarna byggs om i till stora delar nya sträckningar och till viss del nytt utförande (markkabel). De befintliga ledningarna avses raseras när de nya tagits driftsatts.

Vad händer nu?

E.ON avser framgent att säkra den mark som krävs för de nya ledningarna. Detta kan ske via så kallat servitutsavtal och/eller genom en så kallad ledningsrättsförättning i Lantmäteriets regi. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade och informerade. Som en del i denna process kommer en värdering göras av den mark därvid ledningarna ska dras fram. Denna värdering kommer att ligga till grund för ersättning till berörda fastighetsägare för det intrång som uppstår.

Parallellt med ovanstående kommer E.ON påbörja detaljprojektering av ledningarna. För att säkerställa att denna blir så bra som möjligt för såväl ledningsägaren som berörda fastighetsägare, så önskar E.ON om möjligt tillträde till marken längs ledningssträckningen för vissa förundersökningar. Blankett om så kallat förundersökningsmedgivande har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Frågor

Eventuella frågor och synpunkter kan adresseras till av E.ON utsedda kontaktpersoner för projektet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)