Elnätsinvesteringar | Bruzaholm - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Anslutning av vindkraft

Planerad kraftledning inom Eksjö kommun

E.ON Energidistribution AB planerar att bygga en ny 130 kV kraftledning för anslutning av den planerade vindkraftparken Bruzaholm. Syftet med kraftledningen är att överföra den el som vindkraftverken producerar till elnätet. För att få bygga kraftledningen behöver tillstånd (nätkoncession) sökas. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Ledningen avses byggas mellan en planerad kopplingsstation och vindkraftparken. Ett utredningsområde har identifierats och inom detta utreds ett antal alternativa och kombinerbara stråk, se karta i det samrådsunderlag som finns under Dokument till höger.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom utredningsområdet finns intresseområden avseende bl a natur-, vatten- och kulturmiljö. I vilken utsträckning dessa berörs beror på vilket stråk och teknisk utformning som väljs. I den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram kommer påverkan på berörda intressen att redovisas.

Vi välkomnar dina synpunkter

Nu pågår samråd enligt 6 kap. 29-30 §§ miljöbalken som genomförs inom ramen för projektets tillståndsprocess. Komplett samrådsunderlag finns att hämta under Dokument på denna sida, samrådsunderlag kan även beställas via ÅF, se kontaktuppgifter till höger. Om ni önskar mer information vänligen kontakta ansvarig konsult hos ÅF. Efter avslutat samråd kommer vi ta beslut om vilken sträckning vi ska arbeta vidare med och så småningom lämna in en ansökan för.

Eventuella synpunkter på projektet kan lämnas via e-post till viktoria.renberg@afconsult.com eller post till:

Viktoria Renberg, ÅF Industry AB, Box 585, 201 25 Malmö

Vi vill ha dina synpunkter senast den 11 januari 2019.

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)