Elnätsinvesteringar | Centrala Norrköping - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
elledning över soligt landskap

Kabling centrala Norrköping

Lokalisering och utformning

E.ON avser att söka tillstånd för en 130 kV markkabel mellan stationerna Sektorn, vid Himmelstalundsparken, och Triangeln, vid Södra kajen, i centrala Norrköping. E.ON äger den befintliga markkabeln och behöver för att säkra elleveransen i centrala Norrköping ersätta den nu uttjänta kabeln.

Ett flertal olika stråk har utretts för att finna den mest lämpliga placeringen för den nya kabeln. Dessa stråk har varit ute för samråd hos allmänhet och myndigheter och resulterat i att några sträckningar har kunnat väljas ut för att gå vidare med i ytterligare ett samråd.

Förutsedd miljöpåverkan

För att minimera påverkan på känsliga värden i staden, men även på grund av att den befintliga kabeln måste vara i drift under byggtiden, föreslås kabeln få ligga kvar i marken och den nya kabeln förläggas i ett nytt läge.

Samråden syftar till att utreda vilket alternativ som ger minst negativ påverkan på människors hälsa, samt natur- och kulturvärden.

En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten. Då en markkabel anläggs i stadsmiljö uppstår under anläggningstiden viss störning i trafik och framkomlighet.

Vad händer just nu?

Samrådet för projektet är avslutat och arbete med ansökningshandlingar, så som miljökonsekvensbeskrivning, inför den ansökan om nätkoncession för linje som ska skickas till Energimarknadsinspektionen pågår. Vid frågor vänligen kontakta ansvarig konsult, kontaktuppgifter finns på denna sida. 

För ytterligare information:

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
av E.ON Energidistribution (nät)