Elnätsinvesteringar | Centrala Norrköping - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
elledning över soligt landskap

Kabling centrala Norrköping

Lokalisering och utformning

E.ON avser att söka tillstånd för en 130 kV markkabel mellan stationerna Sektorn, vid Himmelstalundsparken, och Triangeln, vid Södra kajen, i centrala Norrköping. E.ON äger den befintliga markkabeln och behöver för att säkra elleveransen i centrala Norrköping ersätta den nu uttjänta kabeln. Den nuvarande markkabeln är 4,5 km lång och sträcker sig i ost-västlig riktning genom stadskärnan.

För att minimera påverkan på känsliga värden i staden planeras den befintliga kabeln få ligga kvar i marken, efter att ha blivit tömd på olja, och den nya kabeln förläggas i ett nytt läge. Ett flertal olika stråk utreds för att finna den mest lämpliga placeringen för den nya kabeln.

Förutsedd miljöpåverkan

Inom Norrköping finns flera möjliga stråk att välja för att förlägga den nya kabeln. I samrådsunderlaget beskrivs dessa värden och förslag på möjliga vägar att ta presenteras, vilka berör olika intressen i varierande grad.Miljövärdena kommer att beskrivas mer utförligt i kommande miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i den koncessionsansökan som lämnas in till Energimarknadsinspektionen.

En markkabel blir i driftskedet inte synlig. Under byggtiden kan viss miljöpåverkan uppstå genom schaktning och markarbeten. Då en markkabel anläggs i stadsmiljö uppstår under anläggningstiden störningar i trafik och framkomlighet för gående- och cyklister.

Vad händer just nu

Yttranden som framkommit under samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörels. Länsstyrelsen kommer därefter att ge sitt yttrande om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Lämpliga sträckningar som är möjliga att anlägga kabeln inom utreds och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där dessa sträckningar ställs mot varandra. Miljökonsekvensbeskrivningen biläggs den ansökan om nätkoncession som sänds till Energimarknadsinspektionen för beslut.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018
av E.ON Energidistribution