Elnätsinvesteringar | Forsmo-Näsåker - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på solig äng

Planerad kraftledning mellan Forsmo och Näsåker

Lokalisering och utformning

Syftet med ledningen är att förstärka regionelnätet och minska riskerna för strömavbrott i Näsåkersområdet. Ledningen har sedan 2009 i omgångar varit föremål för samråd men med anledning av justerade stråk och fler alternativa sträckningar har E.ON Energidistribution genomfört ytterligare samråd. Under ett samråd i maj-juni 2016 presenterades ett utredningsområde och ett antal möjliga stråk inom vilken en ledning bedömdes kunna placeras. Efter detta har en sammanvägd analys genomförts och ett stråkval har gjorts. De stråk som bedömts lämpligast att gå vidare med är de som löper väster om Ångermanälven längs med befintliga stamnätsledningar. I tidigare samrådsunderlag benämndes detta stråk som nummer 2, 5, 6, 7 och 9. Inom detta stråk har nu förslag på ledningssträckning tagits fram.

Förutsedd miljöpåverkan

De intressen som kan beröras beskrivs översiktligt i framtaget samrådsunderlag och beskrivas allt mer detaljerat och i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ingår i ansökan om tillstånd för ledningen.

Vad händer just nu?

Ansökan om nätkoncession för linje har i juni 2017 skickats in till Energimarknadsinspektionen (EI) som kommer att besluta i ärendet. EI kommer att skicka ut ansökan på remiss till berörda. Ansökan återfinns till höger. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution