Elnätsinvesteringar | Fotevik-Ljunghusen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elledningar på äng

Ansökan om förlängt tillstånd för elledning mellan Fotevik och Ljunghusen

Ledningen är en delsträcka av ledningen mellan Fotevik och Skanör, där resterade delar sedan tidigare har erhållit förlängt tillstånd.

Lokalisering och utformning

Den befintliga ledningen består av en 4,4 kilometer lång 130 kV-markkabel mellan transformatorstationen i Fotevik och en administrativ gräns i Ljunghusen. Markkabeln är förlagd i anslutning till befintlig ridväg, väg 100 samt gång- och cykelväg. Kabeln löper under Falsterbo kanal. Syftet med ledningen är att trygga elförsörjningen i området. Inga förändringar av ledningens nuvarande lokalisering och utformning planeras.

Förutsedd miljöpåverkan

Den aktuella ledningen berör områden av riksintresse för bland annat Natura 2000, naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, yrkesfiske hav, totalförsvar och högexploaterad kust. Då projektet avser bibehållandet av befintlig ledning förväntas ingen tillkommande miljöpåverkan sett till hur situationen ser ut idag. Ledningen är till största delen samförlagd med övrig infrastruktur i form av bland annat andra elledningar, vägar med mera. Miljöpåverkan analyseras och beskrivas i detalj i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan.

Vad händer just nu?

Ansökan har i oktober 2016 skickats in till Energimarknadsinspektionen som kommer att besluta i ärendet. Vid frågor eller funderingar kring projektet är ni välkomna att kontakta någon av de angivna kontaktpersonerna.

 

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution