Elnätsinvesteringar | Gemla - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Elnät över fält

Planerad 50 kV kraftledning till Gemla

E.ON Energidistribution AB har identifierat ett behov att förstärka matningen i närområdet till Gemla. Driftsäkerheten kan förbättras genom att anlägga en ny 50 kV ledning. Ledningen bedöms bli cirka 550-700 meter lång. Tillstånd att uppföra och driva kraftledningen söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Alternativ teknisk lösning och alternativ lokalisering av ledningen har utretts och två stråk har tagits fram. Ett stråk avser såväl luftlednings- som markkabelförläggning och ett stråk avser enbart markkabelförläggning. Studerade stråk inom utredningsområdet framgår av nedanstående kartbild.

Förutsedd miljöpåverkan

Miljöpåverkan till följd av uppförande/anläggande av ny kraftledning redovisas översiktligt i samrådsunderlaget och kommer att beskrivas mer utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram till tillståndsansökan.

I detta tidiga skede förutses miljöpåverkan till följd av en ny kraftledning framförallt innebära en påverkan på markanvändningen och landskapsbilden.

Vi välkomnar era synpunkter

Denna annons är en del av det samråd som enligt miljöbalken genomförs avseende ansökan om planerad förstärkning i nätet vid Gemla.

Dina synpunkter på projektet lämnas till Karoline Egerup, ÅF, Box 585, 201 25 Malmö, alternativt e-post: karoline.egerup@afconsult.com. Telefon 010-505 73 03.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 8 januari 2018.
 

För ytterligare information kontakta

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution