Ombyggnation 40 kV-kraftledning | Granlo – Hulivägen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Ombyggnation 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L404 i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Den del av L404 som berörs i detta projekt går från transformatorstationen i Granlo fram till Hulivägen i Granloholm. Ledningen består av två 40 kV ledningar som är sambyggda på trästolpar med tre ben. För att minska negativ påverkan vid bebyggelse i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras flytt av den parallellt gående 130 kV ledningen (L12). Detta föranleder att även aktuell ledning (L404) behöver justeras. För L404 har det beslutats att den ena av de två 40 kV ledningarna ska raseras. Detta medför att ett av tre stolpben tas bort. Mellan Linköpingsvägen och Hulivägen planeras den återstående ledningen att förläggas i mark.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs i närhet av bebyggelse. Den visuella påverkan blir aningen mindre då den ena 40 kV ledningen raseras. För delen Linköpingsvägen-Hulivägen uppstår stora förbättringar då ledningen helt försvinner ovan mark. Magnetfältsberäkningar för ledningens planerade utformning har utförts. Detta för att säkerställa att inga bostäder efter ombyggnation ska ha magnetfältsnivåer som överskrider den av kommunen angivna gränsen om 0,4 µT.

Påverkan under byggtiden uppstår för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

För projektet har ett samråd skett där boende inom 40 meter från ledningen, kommunen och länsstyrelsen har fått information om ombyggnadsplanerna. Tiden för samråd avslutades den 4 juni 2018. Därefter har inkomna yttranden sammanställts i en samrådsredogörelse. Denna redogörelse har skickats till länsstyrelsen och utgör underlag för deras beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. När länsstyrelsens beslut inkommer går projektet vidare med att upprätta ansökan om nätkoncession, vilket inkluderar att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakt oss

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)