Elnätsinvesteringar | Ombyggnation 40 kV kraftledning - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnät

Ombyggnation 40 kV kraftledning

Lokalisering och utformning

E.ON Energidistribution äger och driver regionledningen L404 i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. Den del av L404 som berörs i detta projekt går från transformatorstationen i Granlo fram till Hulivägen i Granloholm. Ledningen består av två 40 kV ledningar som är sambyggda på trästolpar med tre ben. För att minska negativ påverkan vid bebyggelse i form av förhöjda magnetfältsvärden planeras flytt av den parallellt gående 130 kV ledningen (L12). Detta föranleder att även aktuell ledning (L404) behöver justeras. För L404 har det beslutats att den ena av de två 40 kV ledningarna ska raseras. Detta medför att ett av tre stolpben tas bort. Mellan Linköpingsvägen och Hulivägen kommer den återstående ledningen att förläggas i mark.

Förutsedd miljöpåverkan

Positiva konsekvenser förväntas uppstå då mark frigörs i närhet av bebyggelse. Den visuella påverkan blir aningen mindre då den ena 40 kV ledningen raseras. För delen Linköpingsvägen-Hulivägen uppstår stora förbättringar då den helt försvinner ovan mark. Inga bostäder längs sträckan kommer efter ombyggnationen att ha förhöjda magnetfältsnivåer (>0,4 µT).

Påverkan under byggtiden blir påtaglig för närboende med störning i form av byggtrafik, buller och sämre framkomlighet.

Vad händer just nu?

Projektet är i sitt startskede. Ett samrådsunderlag har tagits fram där den planerade ombyggnationen och områdets bebyggelse, infrastruktur, natur- och kulturvärden beskrivs. Samrådsunderlaget och kartor finner du på denna sidan. Samrådstiden för att inkomma med synpunkter pågår fram till måndagen den 4 juni 2018.

Om du har frågor kring projektet är du välkommen att kontakta någon av angivna kontaktpersoner.

Kontakt oss

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
E.ON Energidistribution