Elnätsinvesteringar | Granlo-Ortviken (L12, del av L23) - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Regionnat

Kraftledning mellan Granlo och Ortviken

Omprövning av elnätet

E.ON Energidistribution ansökte år 2007 om förlängda/nya tillstånd (nätkoncessioner) att driva vidare befintlig 130 kV kraftledning mellan Granlo och Ortviken. Energimarknadsinspektionens prövning av ansökan har pågått sedan dess. Efter genomförda samråd, kompletteringar av ansökan med mera så har E.ON Energidistribution valt att i viss omfattning justera den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande.

Lokalisering och utformning

Utifrån vad som framkommit i tidigare samråd, kompletteringar och remissförfarande har E.ON Energidistribution låtit utreda alternativa sträckningar och utföranden för ledningen L12. Dessa utredningar har givit upphov till vissa justeringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande. På delsträckan mellan Korsta och Ortviken är den aktuella ledningen idag sambyggd med ledningen L23. Den sträckningsjustering avseende L12 som föreslås på denna delsträcka inbegriper således även L23. Nu aktuell sträckning och utförande framgår av det samrådsunderlag, inklusive bilagor, som går att läsa och ladda hem här på hemsidan.

Förutsedd miljöpåverkan

Föreslagna förändringar av den ansökta ledningens sträckning och tekniska utförande syftar till att minimera kraftledningens påverkan på människans hälsa och miljö. Gentemot nuläget bedöms den justerade sträckningen och utförandet ge upphov till väsentligt mindre påverkan i form av magnetfält gentemot kringliggande bebyggelse. Förutsedd påverkan framgår av samrådsunderlaget.

Samråd

Med anledning av justeringarna av sträckningen och tekniska utförandet av ledningen L12, samt för delsträckan Korsta-Ortviken även ledningen L23, så genomförs just nu ett kompletterande samråd de myndigheter, organisationer samt enskilda som berörds av justeringarna.

Sweco Energuide administrerar samrådet för E.ON Energidistributions räkning. Samrådsunderlag, inklusive bilagor, finns att läsa och ladda hem här på hemsidan. Handlingarna kan även beställas i pappersform från nedanstående kontakpersoner. Om du vill lämna samrådssynpunkter eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta angivna kontaktpersoner.

För att ha möjlighet att på bästa sätt beakta dina synpunkter önskar vi dessa oss tillhanda senast den 15 september 2017.

Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018
av E.ON Energidistribution